ظرفیت پرواز از 06نقطه به مشهد

Shahrara Institute - - News -

رئيــس ســازمان هواپيمايــی كشــور گفته است كه فرودگاه مشــهد ظرفيــت رسيدن به 06نقطه پروازی را دارد. علی عابدزاده بــه پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اظهار كرده كه شهری مثل مشهد كه میتواند شبكه گسترده پروازی داشته باشد، تنها از ۵۳ نقطه كشور پرواز دارد. اين ظرفيت میتواند تا 60 نقطــه افزايش پيدا كنــد. يا به عنوان مثال كيش تنهــا به ۳۱ نقطه وصل اســت، اما میتواند به بيش از 0۵نقطه كشور متصل شود. وی ادامــه داد: بزرگترين شبكههای پروازی كنونی كشــور كــه در برخــی شــهرهای بزرگ كشــور وجــود دارند، با حـــد ا قل پـروازها د ا يـــر اســت. معاون وزير راه و شهرســازی با بيان اينكه بازار ارزشــمندی در اختيــار وزارت راه و شهرسازی است كه بتوانيم با اتكا به آن مشكالت خود را حل كنيم، افزود: عالوه بر آن بازار بســيار گسترده بينالمللی در كشورهای همسايه ايران وجود دارد. عـــراق، ا فغا نســتا ن ، تركيه و كشــورهای ،CIS میتوانند پشتيبانی برای صنعت هوايی باشند. رئيس ســازمان هواپيمايی كشــور با اعتقاد بر اينكه شــبكه پروازی كشور میتواند بــه مراتب از شــبكه فعلی گستردهتر باشد، بيان كرد: نقاط قوتی در صنعت وجود دارد كه با اتكا به آنها میتوانيم جلــو برويم. بــازار داخلی پروازها به اين زودی اشباع نخواهد شد و اين شــبكه میتواند بين ۲ تا ۳ برابر بزرگتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.