پایانپر«فروغ»

اختتامیهنمایشگاه«فروغزندگی»باحضورمسئوالن شهریبرگزارشد

Shahrara Institute - - News -

نمایشــگاه «فروغ زندگی» شامل آثار نقاشی هنرمندان معلول که بهمناسبت روز جهانــی معلوالن برپا شــده بود، 5۱آذر به پایان رسید. محمدرضا کالیی، شــهردار منتخب مشــهد که در مراســم اختتامیه این نمایشگاه حضور یافته بود، با بیان اینکه تاکنون 2۱نمایشگاه از آثار هنرمندان مشهدی در نگارخانه شــهر برپا شده است، گفت: معتقدم باید نگارخانههای مشــهد بهویژه نگارخانه شــهر را به پاتوقی برای هنرمندان تبدیل کنیم تا بتوانند آثار خود را به نمایش گذاشته و هنردوستان نیز از این فضا لذت ببرند. در ادامه محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشــهد، نیز که تعدادی از تابلوهای نقاشی را با هزینه شــخصی خود خریده بود، گفت: در جلسه علنی هفته گذشته، از شهروندان و مســئوالن دعوت کردم بههمراه فرزندانشــان از این نمایشــگاه که کالس درس آمــوزش روحیه، امید و اعتمادبهنفس است، دیدن کنند. حســین طالبی، عضــو هیئتمدیره انجمن هنرهای تجسمی مشهد، نیز که در مراسم حضور یافته بود، از نگارخانه شــهر بهعنوان یکی از بهترین اماکن با امتیازهــای فراوان بــرای برگزاری نمایشــگاههای مختلــف، یادکــرد. مدیــرکل روابطعمومــی و بینالملل شهرداری مشهد نیز در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشــگاه فــروغ زندگی از فروش 05درصد از آثار این نمایشگاه به مبلغ 8۱میلیون تومان خبر داد. سرپرســت اســتانداری خراســان رضوی نیز در ادامه این مراســم گفت: بازدید از این نمایشــگاه و مشــاهده تابلوهای نقاشــی زیبایی که عزیزان دارای معلولیت به تصویر کشــیدهاند، نشاندهنده تواناییهای آنهاست. وی ادامــه داد: ایــن موضــوع باعث میشــود ســایر افراد دارای معلولیت نیز که شــاید خود را در انزوا قرار داده و تواناییهایشــان را بروز ندادهاند، با دیدن توانمندیهای این افراد که مانند خود آنها دارای معلولیت هســتند، ظرفیتها و توانمندیهای خود را نشان دهند. الزم به ذکر است در این مراسم، از ویژهنامه توانشهر روزنامه شهرآرا که افراد دارای معلولیت تهیهاش میکنند، رونمایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.