ارائه‌برنام ‌ههای‌فرهنگی‌ متناسب‌با‌نیاز‌جوانان

Shahrara Institute - - News -

روز گذشـته گردهمایـی مسـئوالن دبیرخانههـای کانونهـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد کشـور بـا حضـور معاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در مشـهد برگـزار شـد. الدن حیـدری تأکیـد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی را بـر حمایـت از پایـگاه فرهنگـی مسـجد یـادآوری کـرد و گفت: بایـد بودجههایـی را در سـازمان برنامـه و بودجـه پیشبینـی کنیـم و حتـی اعتباراتـی را در قالـب اعتبـارات دیگـر به کانونهـا اختصـاص دهیـم. او بـا تاکیـد بـر تمرکززدایـی از پایتخـت ادامه داد: نیازی کـه جوانان امـروز دارند، با نیازهای نسـل گذشـته بسـیار متفاوت اسـت و نیـز ایـن جریـان هوشـیاری مـا را طلـب میکنـد کـه متناسـب بـا نیـاز آنهـا، برنامههـای فرهنگـی خـود را ارائه دهیـم. شـایان ذکر اسـت که کشـورهای دیگر از ایـن نیـاز بهخوبی آگاه هسـتند و برنامههایـی در قالبهـای مختلـف مانند پویانمایـی تهیـه کـرده و در اختیار نسـل جـوان خـود گذاشـتهاند. جعفـر مرواریـد، مدیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خراسـان رضـوی، نیـز در ایـن گردهمایـی گفـت: مسـجد فقـط محـل عبـادت و ارتبـاط دوطرفـه میـان خـدا و انسـان نیسـت؛ الزم اسـت بدانیـم کـه ایـن ارتبـاط در وجـه عالـی آن در مسـاجد صـورت میگیـرد امـا مسـاجد تنهـا چنیـن کارکـردی ندارنـد و دارای کارکـرد اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی نیـز هسـتند. حبیبرضا ارزانی، دبیر ســتاد هماهنگی کانونهــای فرهنگیهنری مســاجد که دیگر سخنران این مراسم بود، نیز با بیان اینکه تا امــروز 02۹هزار نفر در ســامانه کانونهای فرهنگیهنری مساجد ثبتنام کردهاند، گفت: 22هزار و 72۱کانون نیز بهثبت رســیدهاند و پیشبینی میشــود این تعــداد تا پایان امســال بــه 52هزار کانون برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.