آستیگمات،انتخاباولمشهدیها

Shahrara Institute - - News -

در هفته گذشــته براساس مجموع فروش پنج سینمای هویزه، اطلس، گلشن، آفریقا و قدس، ســه فیلم اجتماعی توانســتند بیشترین فروش را بهدســت آورند. فیلم اجتماعی آستیگمات که در چهار سینمای هویزه، اطلس، گلشــن و قــدس درحال اکران اســت، با فروش بیش از 64میلیون تومان در صدر قرار گرفــت. فیلم «بمب، یک عاشقانه» پیمان معادی نیز که اولین اکرانش به جشنواره فیلم فجر سال گذشته برمیگردد، درحالیکه تنها سه روز از آغاز اکران عمومیاش میگــذرد، با نمایش در سه ســینمای هویزه، اطلس و گلشن رتبه دوم را به خود اختصاص داد. در رتبه سوم نیز مغزهای کوچکزنگ زده هومن سیدی جای گرفته است. از دیگر تازههای اکران میتوان به فیلم «کلمبــوس» و «میلیونر میامی» اشــاره کرد. دو فیلمی که انتظار میرود در هفتههای آینده به صدر جدول نزدیکتر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.