استقبالازتئاترکودکونوجوان

Shahrara Institute - - News -

در هفته میانی آذر، نمایش کودک و نوجوان «تیستو سبزانگشتی» که دور دوم اجراهایش را در ســالن اصلی تئاتر شــهر پشتســر میگذارد، توانست با افزایش فروش در صدر جدول فروش قرار بگیرد. بعد از این نمایش، کمدیهای «مراســمی برای یک دوست» و «کرفــس» در رتبههای دوم و ســوم قرار گرفتهاند. از تازههای روی صحنه نیز میتوان به نمایش «خام بهصورت قرمز» بهنویسندگی و کارگردانی امیرحسین آژیرارشد اشاره کرد. «خام بهصورت قرمز» شــهریور امســال در جشنواره تئاتر استان روی صحنه رفت و بعد از حضور موفق در این جشنواره، به جشنواره تئاتر فجر معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.