انتشار اثری در حوزه هرمنوتیک از پژوهشگر خراسانی

Shahrara Institute - - News -

انتشارات سخن بهتازگی کتابی به نام «مطالعات ادبــی هرمنوتیــک متنشناختی» نوشته دکتر مهیار علویمقدم، را روانه بازار نشر کرده است. نویسنده خراسانی کتاب در این اثر پژوهشی، به رویکرد هرمنوتیک به عنوان یکــی از رویکردهایی پرداخته است که در دهههای پایانی سده بیستم و سالهای نخستین سده بیستویکم به انســان در درک و فهــم دانشهــای گوناگون بشــری بهویــژه ادبیات یاری میرساند.

روز دانشجو با 2 روز تأخیر!

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ویژهبرنامهای با عنوان «دانشجو دیدهبان پیشــرفت و عدالــت» برای گرامیداشــت روز دانشــجو تدارک دیده است. در این برنامه که با حضور محمدصادق شــهبازی، پژوهشــگر مسائل انقالب اسالمی و دبیر پیشین جنبش عدالتخواه دانشجویی، برگزار میشود، قرار است رسالتهای جنبش دانشجویی در مسائل روز کشور مورد بررســی قرار گیرد. گویا دالیلی چون مصادف شــدن روز دانشــجو با روز جمعه، باعث شدهاســت که مراســم یادشده با 2 روز تأخیر یعنی در ساعت 2۱ روز یکشنبه 8۱ آذر برپا شود.

انتشار ششمین کتاب داستاننویس مشهدی

ششــمین کتاب محســن رحیمدل، داســتان نویس مشــهدی، با عنوان «چنگ بزن» منتشــر شــد. «چنگ بزن» ماجــرای ازدواج زنــی ایرانی با مردی مهاجر و اتفاقاتی است که پس از شهادت مرد مهاجر در جریان دفاع مقدس، برای زن رخ میدهد. این اثر نخســتین رمان چاپ شده رحیمدل اســت و پس از 4 مجموعه داستان و یک کتاب حوزه کودک انتشــار یافته است. این کتاب را نشر روزگار به چاپ رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.