هرسال دریغ از پارسال

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از روند رو به کاهش تسهیالت بخش کشاورزی

Shahrara Institute - - News -

«سهم بخش کشــاورزی از مانده تســهیالت بانکها و مؤسســات اعتبــاری طی ســالهای اخیر رو به کاهش بوده است؛ براین اساس سهم این بخــش از تســهیالت از 14/8 درصد در ســال 85 به 10/4 درصد در سال 92 و 8/8 درصد در ســال 95 رســیده اســت. سهم شاغالن بخش کشاورزی نیز از 56/3 درصد در سال 1335 به 18 درصد در سال 1395 کاهش یافته است، دادهای که با مســئله مهاجرت روستاییان و مشکالت حاشیهنشــینی در شهرها مرتبــط اســت»؛ اینها بخشــی از آمارهایی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شــورای گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی خراســان رضوی -که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، شــهردار مشهد، سرپرست استانداری و فعاالن بخش خصوصی برگزار شد- روایت کرد تا با اســتناد به آنها نشان دهد، برخالف شعارهایی که مدام درباره حمایت از کشاورزی داده میشــود، در عمل از این بخش حمایت چندانی نمیشود. غالمحســین شــافعی در این جلسه گفت: بخــش کشــاورزی در اقتصاد کشــور کامال مظلوم واقع شده است. از سیاســتهای کلی دولت میشود فهمید که این بخش، روند روبهرشدی ندارد و توجهها در حد حرف است. شــافعی برای اثبات بهرهوری پایین منابع در بخش کشاورزی به مقایسه وضعیت ایــران با کشــورهای دیگر پرداخت و گفت: بر اســاس آمار سال 95 کشورمان، مســاحت اراضی که در آنها زراعت آبی انجام میشود 9 میلیون و 600 هــزار هکتار و میزان صادرات بخش کشــاورزی 6 میلیارد و 400 میلیون دالر است. این آمار را با ترکیه مقایســه کنید که 5 میلیون و 215 هزار هکتــار زمین آبی دارد و صادراتش 16/6 میلیارد دالر اســت، همینطور کره جنوبی که 753 هزار هکتار کشــت آبی دارد و صادراتش 11/2 میلیارد دالر است. آمار یادشده در کشــاورزی مالزی به ترتیب 380 هزار هکتــار و 25/5 میلیــارد دالر است. رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی توجه بــه نیازهــای بودجهای بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به جلسه شــورای ملی زعفران که ساعتی پیش از این جلسه با حضور نمایندگان مجلــس و فعاالن بخش خصوصی اســتان برگزار شــده بود، اضافه کرد: در دورههای قبل مجلس شورای اســالمی تصمیماتی گرفته شد که امیدهای زیادی ایجاد کرد اما در عمــل از آن توافقات هیچ نکتهای اجرایی نشــد. از نمایندگان مجلس میخواهیــم تصمیمات گذشــته را بررسی کنند.

همه ما مقصر یم

صحبتهــای رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اسالمی نیز ســمت و سوی مشــابهی داشت. احمدعلی کیخا با اذعان به مظلومیت بخش کشاورزی اظهار کرد: استانهای شمالی ما، از نظر مســاحت و کیفیت منابع از کشــور هلند پیشتر هستند، هلندی کــه ســاالنه 80 میلیارد دالر صادرات محصوالت کشــاورزی دارد. همینطور کره جنوبی که مساحتش به اندازه استان سمنان است و تا همین چهلپنجاه ســال پیش، کارگرانش به ایران میآمدند و حاال جزو 20 اقتصاد نخست جهان است. وی با بیان اینکه سیاستهای غیرعلمی ما تناسبی با توســعه ندارد، افزود: 30 ســال پیش در دانشگاه شــیراز درس میخواندم و اســاتیدم همــان موقع میگفتند که پایین نگهداشــتن نرخ ارز به ضرر بخش کشاورزی است. چه کسی در 40 ســال گذشته این هزینه را به بخش کشــاورزی تحمیل کرده اســت؟ این رفتار را در موضوع آب هم داشتهایم، به طوریکه در تمام کشور از گیالن پربــاران تا یزد، خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان مشــکل آب داریــم. مثال بعدی ایــن نماینده مجلــس از رفتارهای ضد توســعه در ســطح کالن به موضــوع تعیین نرخ خرید تضمینــی گندم در ســال 98 برمیگشت. وی دراینباره گفــت: 2 هفته پیش چند دســتگاه تخصصــی مثل بنیاد تولید گندم، نظام صنفی کشــاورزی و ... بــا عــدد و رقم در کمیســیون کشــاورزی مجلــس اثبــات کردند کــه نــرخ خریــد تضمینــی گندم باید حــدود 1800 تومان باشــد. اما تصمیمگیریها فردی انجام میشود، فشار آورده میشود و مبلغ به 1470 تومان کاهش پیدا میکند. نتیجهاش این میشــود که نمایندگان مجلس وزیر جهاد را که میدانند در این ظلم مقصر نیست، استیضاح میکنند. بعد میبینیم بدون مشــورت، نرخ خرید تضمینی از 1470 بــه 1600 تومان میرســد؛ با این وضعیت نمیشــود توسعه را پیش برد. کیخا با انتقاد از رســوخ تفکر دولتی در اتاق بازرگانی گفت: چندی پیش نمایندگانــی از اتاق جامع پســته به کمیسیون کشــاورزی مجلس آمده بودند و از ما میخواســتند 2 میلیارد تومان به واحــد پژوهش آنها کمک کنیم، در حالی که ســاالنه 2 میلیارد دالر صادرات دارند. متأسفانه به شیر نفت وصل هستیم و برای فکر کردن، تالش کــردن و پــول درآوردن هیچ ضرورتی حس نمیکنیم. وی این موضــوع را به اعالم نیاز 123 میلیارد تومانی بــرای حل بحران آب مشــهد گره زد و گفت: اگر مشــهد آنطور که گفته میشود 50 میلیون روزنفر گردشگر دارد با گرفتن 1000 تومان از هر کدام میشود بودجه یاد شده را تأمین کرد. چرا باید از بودجه عمومی و سهم آن روستایی که برای 2 روز، 15 لیتر آب دارد، استفاده کرد؟ اینکه گمان میکنیم بودجه عمومی، مخزنی از پول است، درست نیست.

سهم کشاورز در جیب بازاری

در ادامه عضو کمیســیون کشاورزی مجلس شورای اســالمی اجرا نشدن قوانین را ریشــه مشــکالت کشــور دانســت و گفت: هم دولتیها و هم مجلســیها همهچیــز را بلدنــد اما مشکالت ســرجایش میماند. حتی فراتر از این، گاهی دولتیها خودشان اپوزیسیون میشــوند و از خودشان انتقاد میکنند. مشکل ما این است که دولت به قوانینی که مجلس تصویب میکند، عمل نمیکند. جالل محمودزاده با اشــاره به گذشت حدود 2 ســال از آغاز برنامه ششــم توسعه، میزان اجرای این قانون را 10 درصد اعالم و اضافه کرد: میزان اجرای برنامه پنجم توســعه نیــز 25 درصد بوده اســت. در قانون آمده اســت که تمام بانکها غیر از بانک کشــاورزی موظفاند 15 درصد از تسهیالت خود را به بخش کشاورزی بدهند. به بازاری و طالفروش پول میدهند و به اســم کشاورزی تمام میکنند. یکی باید یقه اینها را بگیرد. وی با انتقاد از تــالش برای حفظ تولید برخی محصوالت آببر ادامه داد: یکی از مدیران جهاد کشــاورزی با افتخار از صادرات هندوانه به امــارات به قیمت کیلویی 500 تومان تعریــف میکرد. با این وضعیــت آب کجای این عملکرد افتخار دارد؟ چنین مدیری را باید دار زد.

خربزه مشکل نیست

ایــن نخســتین جلســه شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اســتان بود که بــه ریاســت قربان میرازیــی، سرپرســت اســتانداری خراســان رضوی، برگزار میشد. وی در ســخنانی کوتاه با دفاع از عملکرد دستگاههای دولتی بخش کشاورزی استان، از فضای ناامیدانه جلسه انتقاد کرد و گفت: عقبماندگیهای تاریخی نباید باعث تخطئه یــا نادیدهگرفتن اقدامات مثبت انجام شــده شود. وی افزود: دســتگاههای نظارتی استان دقیــق هســتند و مــوردی از اینکه تسهیالت بخش کشاورزی به غیر آن داده شود، مشاهده نشده است. در ایــن جلســه محمــد عالیــی، مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای اســتان، هــم بــا تشــریح وضعیت بحرانی دشــتهای آبی خراســان رضوی گفت: اگر فقط در 3 دشــت مشــهد-چناران، تایباد و نیشــابور، بدون تغییر الگوی کشــت، کشاوزی را گلخانهای کنیم، ساالنه یک میلیارد مترمکعــب از مصــرف آب کاســته میشــود. از نمایندگان نمیخواهیم ســرفصل اعتبارات آب را زیاد کنند، بلکه میخواهیم بــه اعتبارات فصل کشاورزی اضافه کنند. رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی استان دیگر ســخنران این جلسه بود. مجتبی مزروعی کمبود سهم صادرات محصوالت بخش کشــاورزی ایران را ناشی از بیتوجهی به صنایع بستهبندی و تبدیلی بیان کرد و گفت: با سود 15 و 18 درصدی تسهیالت بانکی نمیشود به توسعه صنایع تبدیلی امید داشت. وی با بیان اینکه مشــکل ما خربزه و طالبی نیســت، بلکه شــیوه کشــت آنهاست، به آمارهایی استناد کرد که نشاندهنده کاهش سطح زیر کشت، افزایش بهرهوری منابع، کاهش استفاده از سموم و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی استان بود. تأمیــن اعتبار برای بنــد خ ماده 33 سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی، معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرما در کارگاههــای تولیــدی، صنعتی و فنی، مصوب ســال 16، اجرای کامل ماده 63 قانون الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رفع ابهام از بند «ر» ماده 33 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از مصوبات این جلســه بود که صبح پنجشــنبه در محل اتــاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.