پژوهش،وسیلهایبرایحکمرانیخوب

Shahrara Institute - - News -

نمایشــگاه بینالمللی مشــهد کــه از 12 تا 15 آذرماه میزبان دســتاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران بود، با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر مشهد، رؤسای دانشگاههای فردوسی و آزاد، دبیر جشنواره ملی پژوهش و فناوری وزارت کشور و جمعی از پژوهشــگران به کار خود پایان داد. رئیس کمیسیون حقوقی شــورای شهر مشهد نیز در روز پایانی این نمایشگاه در حاشیه بازدید خود گفت: پژوهش وسیلهای برای اداره بهتر شهر و حکمرانی خوب اســت، درعینحال پژوهشها باید عملیاتی، مسئلهمحور و قابل اجرا باشــند و صرف پژوهــش کتابخانهای کارساز نخواهد بود. سید محسن حسینپویا با تأکید بر اینکه شــورای شــهر و شهرداری نیازمند کارهای پژوهشی است، گفت: پژوهش وسیلهای برای اداره بهتر شــهر و حکمرانی خوب اســت درعینحــال، پژوهشها باید عملیاتی، مســئلهمحور و قابلاجرا باشند و صرف پژوهش کتابخانهای کارســاز نخواهد بود. رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد نیز ضمن بازدید از غرفه روزنامه شهرآرا گفت: برپایی این نمایشگاه اتفاق ارزندهای است، زیرا تحقیقات و پژوهشهای انجام شده میتواند در معرض دید عموم قرار بگیــرد. احمد نوروزی ضمن تأکید بر اینکه تحقیقات انجامشــده باید از مرحله تئوری به مرحله عمل برسد افزود: یکی از معضالت جامعه ما این اســت که مطالعات خوبی صورت میگیرد اما این پژوهشها بیشتر از اینکه به مرحله عمل برســد، به فراموشی سپرده میشــود و بعضا از میلیاردها هزینه انجام شده در عمل هیچ استفادهای نمیشود. وی با بیان اینکه در جامعه ما مســیر سختی برای قبول پژوهشها و سرمایهگذاری روی آنها وجود دارد، ابراز امیدواری کرد تداوم این قبیل نمایشگاهها، بتواند حلقه وصلی را بین جامعه محققان و مدیران ایجاد کند. محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوســی مشهد، در مراسم اختتامیه این نمایشگاه با اشاره به اینکه خراســان رضوی به لحاظ ظرفیت پژوهشی در رده قابل توجهی قرار دارد بیان کرد: نکته حائز اهمیــت در رویدادهای پژوهشــی این است که ماحصل تمام این تالشها پیشرفت کشور در تمام ابعاد سیاسی و اقتصادی باشد. مهدی ملکنژاد، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی، نیز با بیان اینکه 300 شرکت دانشبنیان در این جشنواره محصوالت خود را به معرض نمایش گذاشتهاند، برپایی چنین نمایشگاههایی را الزمه اطالع از دستاوردهای پژوهشی و ایجاد یک برنامهریزی دقیقتر برای آینده کشور دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.