میراثداریومیراثسازی

Shahrara Institute - - News -

... این حد از اقدامات دلبخواهانه در سا خت و ســا ز ها ی شــهر ی و گرفتارشــدن نهادهای مســئولی همچــون شــهرداری به مراســم کلیشهای و روزمره با چه توجیهی صورت میگیرد؟ پیشنهاد اساسی دراینارتباط، تشکیل و فعالسازی جدی شورایی متشکل از متخصصان معماری، شهرسازی و اندیشمندان حوزه تاریخ و علوم اجتماعی است تا برای تهیه و تدوین معیارهای معماری شــهر ایرانیاســالمی در قرن12 متناسببااقلیمومختصاتجمعیتشناختی، فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی مشــهد و سازوکارهای الزام مدیران ذیربط و سازندگان مختلف بــه رعایت این معیارهــا اقدام کند. عالوهبراین میتوان چنینمطالبهای را از حوزه فرهنگیاجتماعی شهرداری نیز داشت که به فکر کالنرویدادهای مســتمری باشد که با شــمولی عام از جذابیت و کشش کافی برای جذب بیشــترین مخاطــب از بیــن آحاد شهروندان، زائران و گردشگران برخوردار باشد، بهطوریکه ظرفیت واگــذاری تمامعیار بعد اجرایی آنها به شهروندان وجود داشته باشد تا بهتدریج و با گذشت سالیان، تبدیل به بخشی از ســنن جمعی معتبر در بین مردم شود. ما میراثدار سنتهایی غنی و بناهایی باشکوه از سدهها و هزارههای پیش در این شهر هستیم. در شایســتگیمان بــرای ایــن جایــگاه حرفوحدیثهای بسیاری است؛ اما میتوان این پرسش را بهصورت جدی مطرح ساخت که آنچه ما میسازیم و بدان مشغول میشویم، تاچهحد میراث قابلافتخاری برای نسلهای بعــد در ســدهها و هزارههــای آینــده خواهد بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.