آغازتوزیعگوشتتنظیمبازار درفروشگاههای«شهرما»

Shahrara Institute - - News -

در حالــی کــه اینروزها بازار گوشــت گرانترین روزهایش را تجربه میکند و شهروندان نیز با همین علت یا از خرید گوشت منصرف شدهاند یا گوشت کمتری نسبت به دفعات قبل خرید میکنند.

افزایش توز یع گوشت

معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجــارت خراســان رضوی از افزایش میــزان توزیع بــا قیمتهای تنظیم بازار در ســطح شــبکه عرضه خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، علی غفوری اظهــار کرد: میــزان 200 تن گوشــت منجمد گوســاله وارداتی در هفته جاری در اســتان توزیع میشود که از این مقدار 100 تن در مشــهد و 100 تن در شهرستانها و در واحدهای صنفی منتخب و فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای عرضه میشود. همچنین سخنگوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری مشهد از توزیع مجدد گوشت تنظیم بازار با قیمتهای مناسب برای اکثــر شــهروندان در فروشــگاه های «شهرما»ی مشهد خبر داد. جاویدیار با بیان این مطلب گفت: قیمت مصوب هرکیلو گوشت نیمشقه ران 37 هزار و 300 تومان و هر کیلو گوشت نیمشقه سردســت53 هزار و 300 تومان است. همچنین هر کیلو گوشــت گوســاله منجمد برزیلی به قیمت82 هزار و 500 تومان، در کنار گوشت گرم گوسفندی به فروش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.