‌همرا‌هسرایی‌که‌کلینیک‌م ‌یشود

با وجود وعده هایی که برای راه اندازی همراه سرای بیمارستان امام رضا(ع) داده شده بود، این مکان به کلینیک دندانپزشکی تبدیل میشود

Shahrara Institute - - News -

اســفندماه ســال59 بــود کــه سیدصولت مرتضوی، شهردار وقت مشــهد، در آیین بهرهبرداری از پارکینــگ طبقاتی ابنســینای بیمارســتان امامرضا(ع)، اجرای همراهسرای این بیمارستان را در دســتور کار قــرار داد. او در آن مراسم به اختصاص بخشی از این پارکینگ برای ایجاد همراهسرا اشاره کرد. شهردار وقت مشــهد در آن مراسم گفته بود: ایجاد همراهسراها با همراهی خیران و مشــارکت شــهرداری میتواند گرهی از مشکالت بیماران شهرســتانی مشهد باز کند. آنطورکه مسئوالن حاضر در آن مراسم اعالم کردند، قرار شــد قســمتی از این پارکینگ طبقاتی بهعنوان همراهســرای این بیمارستان دراختیار همراهان بیماران قرار گیرد. آن روز مسئوالن از هزینهکرد 32میلیاردتومانی این پــروژه خبر دادند و گفتند: پارکینگ طبقاتی بیمارســتان امامرضا(ع) با 8طبقه و مساحت 04هزار مترمربع و ظرفیت پارک هزار و 07خودرو ایجاد شده است. همراهسرای بیماران نیز با هزار و 005مترمربع مساحت، برای اقامت 054همراه بیمار ظرفیت دارد که ساخت و تجهیز آن بهمرور انجام میشود. بعداز گذشــت 2ســال، اوایل شهریورماه امسال خبر رسید که این همراهسرا افتتاح نشــده، تغییر کاربری داده است. یکی از روزنامههای محلی در گزارشی اعالم کرده بود که این همراهســرا قرار است کلینیک دندانپزشکی شود.

سؤال از وزیر برای تغییر کاربری

تیترشــدن این خبــر با واکنــش جواد کریمیقدوســی، نماینده مردم مشهد در مجلس شــورای اســالمی، همراه شد. او مهرماه امســال به قدسآنالین گفته بود: وزارت بهداشــت که ادعای ارائه خدمات مطلوب به مردم را دارد، باید با مردم نیز با صداقت برخورد کند. این وزارتخانه نباید مکانی را که با مجوز و بودجه همراهســرا ساخته شده است، برای موارد انتفاعی و به نفع خود، استفاده کند. نماینده مردم مشهد در ادامه تأکید کرده بود: دربــاره تغییر کاربری همراهســرای بیمارســتان امامرضا(ع) از وزیر بهداشت سؤال خواهم کرد. دکتر محمدحسین بحرینی، معاون توسعه معاونت مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد، در تماس ما برای بیان اقدامات دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد درزمینه ســاخت همراهســرا میگوید: ریاست دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، معاونان دانشــگاه را از هرگونه مصاحبه با رسانهها منع کرده است. طبق این دستور، رسانهها باید هر گونه سؤال و مصاحبهای را از طریق دکتر خوبان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، پیگیری کنند. این اظهــارات معــاون توســعه معاونت مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکی مشهد درحالی مطرح میشود که پیشتر این معاونت با رسانهها تعامل گستردهتری داشت و حتی پاســخگوی مصاحبههای تلفنی رسانهها بود.

اصل ایجاد این همراهســرا از ابتدا جای سؤال داشت

اما مدیــر روابــط عمومی بیمارســتان امامرضا(ع) مشــهد در پاســخ به تعیین تکلیــف همراهســرای این بیمارســتان میگویــد: از همان ابتدا اصــل ایجاد این همراهسرا در بیمارســتان امامرضا(ع) با طرح سؤاالتی روبهرو و درباره آن بحث شد. جــواد باغســتانی ادامــه داد: زمانیکه شهرداری وقت مشهد، پارکینگ ابنسینا را ساخت، فضایی برای همراهسرا در نظر گرفت تا همراهان بیمارانی که از شهرستان در این بیمارستان بستری میشوند، از این مکان برای استراحت اســتفاده کنند. اما در این حوزه، چند موضوع مطرح اســت. موضوع نخســت به مدیریــت این مکان برمیگردد که اگر قرار بــود مدیریت این مکان برعهده شــهرداری مشهد باشد، به مکانی عمومی تبدیل میشد. همین تغییر سبب میشود از اقصانقاط مشهد و حتی افرادی مانند کارتنخوابهــا و معتادان به این مکان مراجعه کنند و بخواهند شب را در این مکان بگذرانند. این شرایط با آن چیزی که مســئوالن، مــردم و همراهان بیمار میخواهند، تفاوت دارد و نیاز مردم را تأمین نمیکند. وی ادامــه میدهــد: موضــوع نظارت و ســازوکار حقوقــی همراهســرا، از دیگر چالشهــای این حــوزه اســت. خدمت به همراهــان بیمــار در شــرح وظایف بیمارستانها نیست. بااینحال باتوجهبه مشکالتی که همراهان بیماران شهرستانی دارند، باید سازوکار قانونی حقوقی نظارت بر این امکان نیز بررسی شود. امــا باغســتانی موضــوع همراهســرای بیمارســتان امامرضا(ع) و تغییر کاربری این مکان را اینطور توضیح میدهد: قرار بود یکی از قسمتهای این پارکینگ برای همراهســرا در نظر گرفته شود، اما باید به فلســفه همراهســرا توجه کرد. این مکان قرار است محلی برای اســتراحت موقت همراهان بیماران باشــد، امــا پارکینگ محل رفتوآمد ماشــین است و سروصدا دارد. بدون شک این مکان نمیتواند محلی برای آســایش همراهان بیماران باشد. با این شرایط بهتر اســت این مکان (بخشی از پارکینگ طبقاتی ابنسینا) برای فضای کاری یا خدمات درمانی درنظر گرفته شود تا این رفتوآمدها ســبب سلب آسایش کوتاه همراهان بیماران نشود. مدیرروابط عمومی بیمارستان امامرضا(ع) مشهد در پاسخ به این سؤال که تبدیل این مکان به کلینیک دندانپزشــکی قطعی شده اســت یا نه، میگوید: باتوجهبه نیاز درمانــی، ایجاد کلینیک دندانپزشــکی شروع شده است.

3همراهسرا ایجاد کردیم تا مردم مشکل نداشته باشد

او در ادامــه تأکید می کند: بیمارســتان امامرضــا(ع) بــا ایجاد 3همراهســرا نیاز همراهان مراجعهکننده از شهرســتانها را پاســخ داده اســت. باتوجهبه وســعت بیمارســتان امامرضــا(ع) ایجــاد یــک همراهسرا نمیتواند جوابگوی نیاز تمام همراهان بیماران باشد. بههمیندلیل در 3محل مختلف 3همراهسرا ایجاد کردهایم تا دسترسی مردم راحت باشد. بــه گفتــه او در حــال حاضــر درمقابل دپارتمان اورولوژی، دپارتمان قدیم قلب باز و جلو دپارتمان داخلی همراهسرا ایجاد شده است. مدیــر روابــط عمومــی بیمارســتان امامرضا(ع) ادامه میدهد: فضای هر یک از این همراهســراها 051متر مربع است. داخل همراهســراها نیز سیستم گرمایش و ســرمایش، خدمات صوتی، تصویری و ســرویس بهداشــتی درنظر گرفتهایم تا از هر نظر برای آســایش همراهان بیمار مناسب باشد. با این 3فضا، نیاز همراهان بیمارستان امام رضا(ع) را پاسخ دادهایم.

درکنار نگاه احساسی، باید نگاه تخصصی نیز وجود داشته باشد

رئیس مجمع خیران ســالمت مشهد در گفتوگو با شهرآرا موضوع ایجاد همراهسرا را یک ضــرورت انکارناپذیــر میداند. به اعتقاد علیرضا کالهان باید همه نهادها و دســتگاهها به این موضوع توجه و اهتمام داشته باشــند. قطعا فردی که همراه یک بیمار است، درکنار دغدغه ذهنی حمایت و توجهبه بیمار نباید مشکل دیگری داشته باشــد. البته در این حوزه این موضوع نیز باید موردتوجه قرار بگیرد کــه در ایجاد این همراهسراها رفع مشکالت افرادی که استطاعت مالی کمتری دارند، در اولویت باشد. وی درباره اقدامات مجمع خیران سالمت مشــهد بهمنظور ایجاد همراهســرا بیان میکند: ایــن مجمع بهعنــوان یک بازو درکنار سیستم درمانی و وزارت بهداشت قرار دارد. در حال حاضر نیز مجمع خیران سالمت مشهد، همراهسرایی در شهرستان تایباد ایجاد کرده است. به گفته کالهان در ایجاد همراهسراها باید دانشگاه علوم پزشــکی همراهی مستمر داشــته باشــد تا این اقدامات تنها به یک هدف احساسی ختم نشــود. عالوهبرآن نگاهی تخصصی نیز به ایــن حوزه اضافه شود تا ایجاد همراهسرا اصولی و براساس رفع نیاز همراهان بیمار باشد.

سیدحسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان با اشاره به کمبودهای زیرساختی مشهد در حوزه درمان: مشهد نیاز به عملیشدن شعارهایی دارد که برخی دوستان در این چند سال مطرح کردهاند. من فکر میکنم اگر دنبال سرمایه اجتماعی و رضایت مردم هستند، همه آستینها را باال بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.