بسته خبر ی

Shahrara Institute - - News -

z از هیــچ کــس بــرای ُبــرد موشــکهایمان اجازه نمیگیریم

معاون اول رئیسجمهور با اشــاره بــه تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان تصریح کرد: ما فکر میکنیم شرکای اقتصادی ما به میزانی که در گذشته نفت میخریدند، از این پس نیز خواهند خرید. اگر بعضی کشورها نیز خریدشان را کاهش دهند، این کاهش شایانتوجه نیست. ما با روسیه، چین، هند، دیگر کشورهای آســیایی، اتحادیه اروپا و شرکای اقتصادیمان در ســایر نقاط جهان مثــل آفریقا و آمریکا درحال مذاکرات جدی هستیم که هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم بتوانیم از درآمدهای آن استفاده کنیم. اسحاق جهانگیری در گفتوگو با خبرگزاری کیودو ژاپن، افزود: آمریکاییها میدانند، مردم و مسئوالن دنیا نیز میدانند که منطقه خلیج فارس منطقه بسیار حساسی است. جمعیت ایران نیز نسبتبه کشورهای حوزه خلیج فارس، جمعیت شایانتوجهی است. این تهدید آمریکاییها که فــروش نفت ایران را به صفر برسانند، حرف بسیار خطرناکی است. آمریکاییها باید بدانند که وقتی فروش نفت ایران صفر شــود، کار بسیار خطرناکی خواهند کرد که ایران در چنین شرایطی، تصمیم الزم را خواهد گرفت. وی به ادعاهای دولتمردان آمریکایی درباره آزمایش موشکی ایران نیز چنین پاسخ گفت: ما برای دفاع از ملت خودمان بهسمت ساخت موشک رفتیم و این موشکها صرفا یک سالح دفاعی و بازدارنده هستند. از هیچکس نیز برای تعیین برد موشکهایمان اجازه نمیگیریم، با هر چیزی که احساس میکنیم تهدید علیه ماســت، مقابله خواهیم کرد و متناسببا نیاز دفاعی کشورمان موشک میسازیم. آمریکاییها نیز دراینزمینه مثل همیشه با خبرسازی و شانتاژ خبری درباره سالحهای دفاعی ایران اتهامزنی کردند. این ذات آمریکاییهاست.

z مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است

ســخنگوی وزارت امور خارجه، بر وجود اراده در مبارزه با جرائم پولشویی در کشــور تأکید کرد. به گزارش ایســنا، بهرام قاســمی با بیان اینکه وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوعی انکارشدنی نیست، بیان کرد: آنچه اهمیت دارد، وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت همه اقشار مردم و مسئوالن جمهوری اســالمی ایران بهخوبی قابل درک است. قانون، ساختارها و رویهها دراینزمینه از بیش از یک دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی ازسوی دستگاههای ذیربط با جدیت درحال پیگیری است. وی ادامه داد: نهادهای بینالمللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه میکنند تا نفس وجود جرم پولشویی در هر کشــور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشــند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابیهای ایــن نهادها قرار میگیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در کشــور مدنظر ندارد. برای مثال همانگونهکه وجود قوانین، دستگاههای مجری قانون و اعالم کشف موارد کالن قاچاق مواد مخدر، نقطه قوت جمهوری اســالمی ایران و همه دستاندرکاران مبارزه با مواد مخدر در کشور است، وجود ساختارهای قانونی و سازوکارهای مبارزه با جرم پولشــویی و هرگونه هشدار درباره وجود این جرائم و ضرورت مقابله با آن، بهعنوان اراده حکومت و نقطه قوت کشــور در برخورد با اینگونه جرائم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.