الیکباچاشنیدلهره

نگاهی به مرض جدید ساخت ویدئوهای داغ از طریق ترساندن و آزار مردم به بهانه کلیپ آتشزدن کارتن خوابها

Shahrara Institute - - News -

فیلم آتشزدن کارتونخوابها در پارکهای تهران از سوی چند نفر که معلوم نیســت فازشان چیست و آیا حالت طبیعــی دارند یا نه، در روزهای گذشته جزو پربازدیدترین ویدئوهای فضای مجازی بود. خیلی زود پلیــس وارد ماجرا شــد و عوامل تهیه این فیلم را که از اراذل و اوباش ســابقهدار تهران بودند دستگیر کرد. این گروه 3نفره که سردستهشان جوانی سیودو ساله به نام مهدی.ع ملقب به «مهدی پیتی» است برای خوشگذرانی تصمیــم میگیرند به پارک بروند و چند کارتن خواب را آتش بزنند و از کارشان فیلم بگیرند و پخش کنند تا همه بفهمند چقدر باحال و کاردرست هستند. در پرونــده مهدی پیتی تــا دلتان بخواهد جرائمی مثل ســرقت، جرح، قمهکشی و اینطور داســتانها وجود دارد، آن 2جوان دیگر هم کــه یکی هجدهســاله و دیگری بیستویکساله است برای دست و پا کردن اعتبار در دنیــای اراذل و اوباش با مهدی.ع همراه میشــوند و آن ویدئوی دلخراش را میسازند. اما این اولینبار نیســت که یک عده برای تفریح یا به قصد دیده شدن دست به اقدامات وحشتناک میزنند و از آن فیلم میگیرند. آتش زدن حیوانات، حلقآویز کردن سگ یا گربه و حاال هم سوزاندن شهروندانی که در پارک خواب هستند. نکته تاملبرانگیز در این ماجراها این است که اینطور ویدئوها همیشــه از ســوی اراذل و اوبــاش تهیه نمیشــود و خیلی وقتها افرادی به ظاهر موجه برای جلب توجه دیگران، دســت به ترساندن یا آزار مردم میزنند و از آن فیلم میگیرند و با افتخار در فضای مجازی پخش میکنند.

z از قتل در آرایشگاه تا بچهکشی در تاکسی

«سالم من آیدین زوارهای هستم...» تمام دوربین مخفیهایش را با همین جمله شروع میکند که یعنی حسابی به کارش افتخار میکند. احتماال شــما هم در اینستاگرام چندتا از دوربین مخفیهایش را دیدهاید. سناریوی بیشتر دوربین مخفیها از یک الگو پیروی میکند. مردم را در موقعیتهایی قرار بدهند که تا سر حد مرگ بهشان استرس و ترس وارد شود و بعد هرهرهر بخندند. مثال در آخرین ویدئوی صفحه اینســتاگرامش نقش یک آرایشــگر قاتل را بازی میکند که شاهرگ یک مشــتری را بریده و جسد را گوشــهای از مغازه گذاشــته و رویش را پوشانده اســت، وقتی نوبت اصالح صورت مشتری جدید -که ســوژه دوربین مخفی اســت- میرســد اول یک تلفن ساختگی صورت میگیرد که در آن آرایشــگر از یک فرد ناشناس میخواهد به کمکش بیاید و او را از شر یک جســد راحت کند، با پایان تماس تلفنی ناگهان پارچه روی جسد کنار میرود و مشتری با جسدی مواجه میشود که شاهرگش بریده شده و غرق خون است و آرایشگری که با تیغ باالی سر او ایستاده است. خودتان را در آن موقیعت قرار بدهید و حساب کنید چه استرسی به آن مشتری وارد میشود. در یــک ویدئوی دیگــر که در تاکســی فیلمبرداری شــده اســت، راننده که جزو گروه دوربین مخفی است یک زن جوان را در صندلی عقب سوار میکند، کمی جلوتر یک مرد با نوزادی در دست سوار میشود و روی صندلی جلو مینشیند. پدر از گریه بچه که در حقیقت عروســک است، کالفه شده است و ناگهان عروسک را از پنجره به بیرون پرت میکند. زن فریاد میزند و بر سر مرد میکوبد، میخواهد در ماشین را باز میکند و چیزی نمانده خودش را از ماشین به بیرون پرت کند، راننده نگه میدارد و زن سراسیمه میرود تا ببیند حال بچه چطور است. معلوم نیست وقتی زن متوجه میشود بچهای در کار نبوده چه حالی پیدا میکند. سازنده این ویدئوها که با ســاخت دوربین مخفی برای برنامه عید احســان علیخانی در تلویزیون، شهرتی برای خودش دست و پا کرده، مدعی اســت رضایت تمام ســوژههایش را جلب میکند ولی هیچوقت به این موضوع اشاره نکرده است که چنین استرسی میتواند چه عوارض و صدماتی به روح و روان افراد وارد کند. صفحه اینســتاگرام آیدین 953هزار فالوئر دارد و قطعــا این فالوئرهــا او را در ساخت ویدئوهایش مصمم میکند.

z تقلید از دلقکهای آمریکایی

راستش گذشــته را که مرور میکنم اصال یادم نمیآیــد مردم ما بلد بوده باشــند به اســم دوربین مخفی بروند دیگــران را تا سرحد مرگ بترســانند. اما در عوض این دست اتفاقات سالهاست که در کشورهای خارجی مثل آمریکا طرفدار دارد. قبلترها ویدئوی شــرارت و مردمآزاری گروهی در آمریکا که به حســاب خودشــان داشتند دوربین مخفی میساختند تنها در یوتیوب پخش میشد و به صورت گسترده به دست ما نمیرســید ولی حاال با فراگیر شــدن تلگرام و اینستاگرام به راحتی میتوان این کلیپهای ترســناک را دید. احتماال شما هم در اینستاگرام یا تلگرام آن دلقکهای ترسناک را دیدهاید که شبها به خیابانهای خلوت میروند و با چاقــو یا ارهبرقی دنبال مردم از همه جا بیخبــر میافتند و مردم وحشــتزده هم «اوه مای گاد» گویان دو پای نداشته قرض میکنند و فرار را بر قرار ترجیح میدهند. خدا را شکر هنوز کار ما به دلقک و ارهبرقی نرسیده است ولی چند وقت قبل ویدئویی دیدم که در آن چند جوان شــیرازی دقیقا یکی از دوربیــن مخفیهــای خارجی را بازسازی کرده بودند. دوربین مخفی اینطور بود که یک نفر از سر کوچه به وسط خیابان میآید در حالی که دارد بــه یک نفر دیگر التماس میکند، مردم نفر اول را میبینند ولی نفر دوم را که هنوز به پیچ کوچه نرسیده است نمیبینند و متعجب میشوند که ماجرا از چه قرار است. ناگهان صدای تیر میآید و فردی که التماس میکرده بر زمین میافتد، عابران اینطور تصور میکنند که یک نفر او را با تیر کشته است و شاهد یک قتل بودهاند، پس پا به فرار میگذارنــد و گاهی به زمین میخورند ولی از ترس دوباره بلند میشوند و میدوند، در پشت پیچ کوچه هم یک نفر که بادکنکی را با سوزن ترکانده است تا صدای تیر را شبیهسازی کند روی زمین افتاده و از خنده رودهبر شده است.

z بیخیال الیک شویم

یک نفر در تاکسی مینشیند و یکهو میزند زیر آواز و مســافران متعجــب را به خنده میاندازد، یک نفر دیگر توی خیابان جلوی عابران را میگیرد و از تــوی هوا گل ظاهر میکند و بهشــان میدهد، فضای مجازی پر اســت از دوربین مخفیهایی که بدون آزار مــردم لحظههای خنــدهدار و جذابی را ثبت کــرده و کلی هم الیــک گرفتهاند. اما وای به وقتی که خالقیــت آدمها تمام میشــود یا هر چه در خودشان میگردند نمیتوانند هنر و استعدادی پیدا کنند که به درد ویدئو ساختن بخورد. خب خودتان هم میدانید دیگر، این روزها الیک گرفتن از نان شــب واجبتر شده است و نمیشود بیخیال آن شد. پس میروند سراغ راهحل سادهتر. یک آدم ناشناس را پیدا میکنند و آتش میزنند، میترســانندش، رویش آب یخ میریزند، کنار گوشــش بوق میزنند و خالصه یــک کاری میکننــد که مردم خوششان بیاید و الیکشــان را بچسبانند پای ویدئو. شاید از قبلش معروف هم شدند و شــماره پذیرش آگهی هم زدنــد در بیو صفحهشان و آگهی گرفتند. نمیدانم در پخش شدن این مرض جدید، مقصر اصلی آن فردی است که با بیعقلی برای جلــب توجــه، ســراغ آزار دیگران میرود یا من و شمایی هستیم که ویدئوی کارهایــش را میبینیم و الیــک میکنیم ولی این پدیده زشت عاقبت خوشی ندارد. میگویند در روسیه ساخت چنین دوربین مخفیهایی خیلی زود ممنوع شد، چرا که چندین نفر بر اثر دعوا و نزاع حین ســاخت دوربین مخفی کشته شــدند، احتماال باید اسمشــان را بگذارند مردگان راه حماقت و الیک .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.