شهر برای اسپایدرمن هم مناسبسازی نشده است

Shahrara Institute - - News - محمدعلی محمدپور

چند روز پیش روز جهانی معلوالن بود و مدیر کل بهزیستی خراســان روز پنجشــنبه در جایی گفت: «یکــی از افراد میگفت در کشــورهای دیگر خیلی معلول دارند و ایران معلول ندارد. باید گفت ایران بیش از کشورهای دیگر معلول دارد اما معلوالن دیده نمیشــوند.» ما به سهم خودمان از این مســئول عزیز سپاســگزاریم که صادقانه این را گفته است ولی از بقیه مسئوالن گله داریم گله داریم، ما از عالم و آدم گله داریم. شما ببینید شــهر ما یک جوری است که برای بروس لی و جکی چان و اسپایدرمن هم مناسبسازی نشده است چه برسد به شــهروندان معمولی و معلوالن عزیز. در بسیاری موارد عابربانک را باید چند پله باال بروی و در این شــرایط آن عقبیهای توی صف یک جوری از پشت فشار میآورند که اگر از آن باال بیفتی قشنگ خرد و خاکشیر خواهی شد. حاال شما بگویید یک معلول عزیز چطور باید از این عابربانک استفاده کند. البته بعضی ادارات و ســازمانها رمپی هم برای معلوالن در نظر گرفتهاند امــا در بعضی موارد، کمی محاسبات مهندس سازندهاش اشتباه درآمده و رمپ در انتها میخورد به دیوار یا انتهایــش دو تا پله ریز هم به کار رفته است. ما نمیدانیم مهندس این جور سازهها پیش خودش چی فکر کرده اســت ولی احتماال وی معتقد بوده همیشه یک پایان پلهای بهتر از پله بیپایان است. توی پیادهروها هم شــهرداری محترم در بسیاری مناطق مسیر ویژه نابینایان قرار داده اســت اما متأسفانه به دلیل تخریبها و بازسازیهای مختلف پیادهرو در بعضی موارد مسیر نابینایان منحرف شــده و به جوی آب یا به دریچه فاضالب ختم میشود. روز پنجشــنبه البته در روزنامه خبری هم چاپ شده بود که خط 2 قطار شهری در حال مناسبسازی برای معلوالن قرار دارد که ما واقعا تشکر میکنیم. چون االن جوری است که حتی سوار شدن به خود قطار هم برای معلوالن ممکن نیست چون فاصله و ارتفاع ســکو تا قطار زیاد است. حاال ایستگاهها که بماند هر کدام مشــکالت مختلفی دارند و غیرمستقیم به کمتوانان جسمی میگویند «لطفا تو ایستگاه ما نیاین». اما امیدوارم در کل جوری شود که همه بتوانیم از امکانات شهری استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.