بهنام بانی فوتفالیست مره

Shahrara Institute - - News -

داش ُتم تخمه ِشمشیری ِمش ِکس ُتم و کاالنای تلفیزیون ِره

‪َِ ُِ‬ مچرخونُدم، دیدم یک فوتبالی دره نُشــون مده که همه چمبهیا درن اونجه جل جل مکنن. با خودم گفتم ایجور

َِ ِِ نمشه که، نکنه مو خل م َشــنگ رفتم و چشام دره کالج مبینه؟ بعد دیدم نه، راس راسکیه و مزدکم دره گزارش ُم ُک ِنه. َوختی خوب نِگا ِک ُردم فهمی ُدم بازی ِسلِفریتیهای آبی و قرمز ِمره که به نفع معلــوالن ِد َرن بازی ُم ُک َنن. ا ِنا، خداداد و غالمرضا عنایتی خودمایم اونجه دشــتن بازی ِم ِکر َدن. یَــگ ِِ دفهدیدم توپ قل خــورد رفت تو دروازه و ِد ِگه ِچ ِشــتا روز بد ن ِبینه. «بهنام بانی» با او سیبیالی ِدلَنگون و شی َکم َور ُق ُلمبیده و او لِباسایی که ِم ِثه لِواشک بِِذش ِچسبیده ِد ِره ُم ُدیِه و خوشحالی ُم ُک ِنه. ُمو نِم ُدنُم بِِر چی َوختی ریسید به پِرچم ُکل ِنر، ِد ِگه همه از ِخنده ریسه ِم َرفتن و زیمین ِره َخنج ِم ِکشیدن؟ ای َق ِذهیم ای چن روز وردشــتن تو فضای مجــازی برش کیلیف مسقرهبازی درست کردن؟ دداش ایم طلفکی مثه مو از

ُُِ بچگی یهکم استخوناش به حساب درشت َِ مرفته.نگا کنن، المصب ماهیچههای جای شیکم ما نَتنسته خوب پخش بره، همون ِجه لُکه ِرفته. بعد خیــال ُم ُک ِنن وزن ما اِضاف ِدره، ولی جان ُمش ِتبا نِِدره! بعدشم ای اگه ایجور نَِبشه که اصال اوجور ن ِمشه که کنسرتاش رکورد فروش ِره ب ِزنه و تو یَک ربع، بِِتنه ات4000 بلیت برج میالد ِره بُفروشه. ملت

ِِِ ورمخزن ِمین که بیبینن با این هیکلش رو اســتیج جل

‪َُ َُ‬ جل مکنه و دولخ مره، خیلی حال مکنن. کار ندرم، ولی اونجهیم همه سلفریتیا که همه با اونا سلفی

ِِ مگیرن، واز ِم َین با بهنام َعسک ِمگی َرن. شما ن ِگا ُک ِنن چی جور مشه که «منوچهر هادی» با ای که لباس قرمز برش کرده، واز ورمخزه با بهنام که آبی ِِ مرهعسک مگیره! ایجور تو دل همه جا وا ِکرده. فَِقط فــردا دی ِدن منوچهر هادی یَک سیریالی ساخته که بهنام بانی ِدره توش بازی ُم ُک ِنه ِد َهنتا وا ن ِمانه! ب ِه ن ِظر ُمو اسمشه بایَد ب ِگ ِذ َرن «قرص قِ َمر» با بازی قوس ِک َمر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.