دست کشهایی برای الغری

Shahrara Institute - - News -

606...5190معلمپسرمازاولسالتاحاالدرهر دوجلسهدیدارباهم،مدامحرفازکالسخصوصی ریاضی میزند، درصورتیکه میتواند در ساعات کالس، برای تدریس ریاضی وقت بیشتری صرف کند.

احتمال اول آن است که این معلم از روی خیرخواهی و وجدانکاری و ... اصـرار دارد که کالس خصوصی ریاضی برای پسرتان برگزار کند! باالخره هر دانشآموزی در هر درسی موفق نیست و احتماال فرزند شما از آن دسته از دانشآموزانی است که ریاضیاش خوب نیست. احتمال دیگری هم وجود دارد که شاید معلم مربوط این ماه موعد مقرر چند چکش است و باید به هر طریقی شده آنها را پاس کند، کالهتان را قاضی کنید، نکند توقع دارید برودمسافرکشیکند؟

0915...605 من دستکشی از نزدیکی منزلمان خریدم به قیمت 0005تومان اما فروشگاه رفاه، دستکش یازدههزار تومانی میفروشد. حبوبات رفاه هم از دیگر مغازههاگرانتراست.

درباره این پیامک چندین پاسخ داریم که هر کدام از آنها را دلتان خواست میتوانید انتخاب کنید. پاسخ اول: همینه که هست! خب برو از همونجایی که ارزونتره خرید کن! پاسخ دوم: مشاهده بفرمایید، جنس این دستکش با اون دستکشها فرق میکنه، اونها دو الیه با آستر کتونن، اینها آستر کتون دارند و دو الیه هستند، پس هیچ ارزانی و گرانیای بیدلیل نیست. پاسخ سوم: این اختالف قیمت ششهزار تومانی به دلیل آن است که دستکشهای فروشگاه ما باعث افزایش سوخت و ساز بدن شده و اگر شما 5 دقیقه با آنها ظرف بشویید به مانند آن است که 2ساعت ورزش سنگین کرده باشید و درنهایت باعث تناسب اندامتان خواهد شد و کبد چربتان را هم خوب میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.