گام اول؛ اصالح آییننامه

Shahrara Institute - - News -

به گفتــه کارشــناس معاونت گردشــگری و زیارت شهرداری مشهد، برای بهرهبرداری از ابنیه تاریخــی تاکنون جلســات متعددی بین معاونتهای مختلف شــهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری و سازمان میراث به عنوان متولی میراث تاریخی شــهر برگزار شده است. این جلسات درنهایت منجر به تنظیــم آییننامهای با این موضوع شــده است. تجارب عملی نشــان داد ایــن آییننامه نیازمند اصالحاتی است که اکنون مشغول رفع مشکالت آن هســتیم. جواد فرهادی توضیح میدهــد: ما مشــوقهای مالی و قانونی جدیدی را پیشنهاد دادهایم، اما هنوز بر سر تعاریف مشــکالتی وجود دارد و به یک زبان مشترک نرسیدهایم؛ مثال میراث فرهنگی میگوید تعاریفی که در آییننامه آمده مطابق تعاریف ما نیست و باید اصالح شود که اکنون مشغول بررسی این موضوع هستیم. همچنین بر سر محدوده وظایف و اختیارات مذاکرات ادامه دارد. وی درباره مراحــل واگذاری ابنیه تاریخی برای کاربریبخشــی و احیای دوباره نیز چنین میگوید: از میان خانههای تاریخی شهر، برخی مانند توکلی، غفوری، کرمانی در تملک عمومی هســتند؛ تعدادی مانند خانــه پیشــهوران و داروغــه در تملک شــهرداری و برخی هم در تملک شرکت عمران و بازآفرینی شهری قرار دارند. برای واگــذاری خانههــای تاریخی ابتدا فرد باید تخصص و صالحیــت این کار را داشته باشــد. این موضوع براساس سوابق آنها ارزیابی میشود. توانایی مالی فرد نیز بررسی و درنهایت تصمیمگیری میشود. کار تصمیمگیــری هــم برعهــده کمیته بهرهبرداری از بناهای تاریخی اســت که از چند معاونــت شــهرداری و همچنین نمایندگان میراث فرهنگی تشــکیل شده است. به گفتــه فرهــادی، کاربریبخشــی به بناهای تاریخــی نیز متناســببا فضای ابنیه تاریخــی و موقعیــت جغرافیای آن درنظر گرفته میشود. وی عنوان میکند: اکثر کاربریهای درنظرگرفتهشــده برای خانههای تاریخــی شــهر، کاربری هتل سنتی، سفرهخانه، گالری و موزه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.