وظایفمیراثفرهنگیپسازثبت

Shahrara Institute - - News -

ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشهای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد.

سازمان میراث فرهنگی موظف است با هزینه دولت و بهصــورت بالعوض، خدمات کارشناسی، فنی و علمی الزم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشــخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارائه کند.

مالک میتواند اثر را اجاره دهد یا اینکه بهرایگان به موزه یا خیریــهای اهدا کند و از عقد هبه استفاده کند.

ســازمان میراث فرهنگی باید تمهیدات الزم را برای حضــور و مشــارکت مالکان و مجموعهداران آثار فرهنگیتاریخی و هنری و موزههــای خصوصی در نمایشــگاههای بینالمللی فراهم کند که هزینههای مترتب بر این امــر و نیز مدیریــت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه برعهده سازمان خواهد بود.

مهدی فروزان، مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی: ورود مسافر به مشهد از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4درصد بیشتر شده است. تا پایان آبان امسال 52میلیون و 62۷هزار و 66۷زائر به مشهدالرضا سفر کردهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.