مصدومیت 2آتشنشان در آتش

Shahrara Institute - - News -

2آتشنشـان حیـن اطفـای حریـق یـک خانه مسـکونی دچار حادثـه و مصـدوم شـدند.در پی اعالم حادثهای مبنی بر حریـق یـک منـزل مسـکونی بـه سـامانه521، گروهی از مأموران امداد و نجـات و اطفـای حریـق سـازمان آتشنشـانی سـبزوار راهـی محـل شـدند. بـا حضـور آتشنشـانان در محـل ایـن حریق، مشـاهده شـد یک خانـه مسـکونی گرفتـار زبانههـای آتـش شـده اسـت کـه بالفاصلـه مأمـوران، عملیـات اطفایـی خـود را آغـاز کردند.آتشنشـانان بـا ورود بـه کانون ایـن حریق مشـغول مهار آتش بودند کـه ناگهـان انفجـاری رخ داد و بـه واسـطه آن 2نفـر از مأمـوران اطفایـی دچـار حادثـه شـدند.با اعالم موضـوع بـه اورژانـس، 2آتشنشـان زخمـی کـه دچـار جراحـات سطحیشـده بودنـد بـه بیمارسـتان حشـمتیه سـبزوار انتقـال یافتنـد. بـا انتقـال آتشنشـانان حادثـه دیـده گـروه اطفایـی دیگـری بـه محـل این حریـق اعـزام و بـا تـالش آنهـا ایـن آتشسوزی کنترل و مهار شد. مسـئو ل ر و ا بط عمو مـی سـا ز ما ن آ تش نشـا نی سـبز و ا ر د ر ا ین بـا ر ه بـه ایرنـا گفـت: ایـن حادثـه شـامگاه پنجشـنبه پانزدهـم آذر بـه سـامانه 521اعالم شـد که خوشـبختانه اهالی خانـه پیـش از اوجگیـری آتـش از آن خارج شـده بودند.محمد همتی افزود: حال عمومـی آتشنشـانان حادثهدیده رو بـه بهبود اسـت و هیچ جـای نگرانی وجـود نـدارد.وی دربـاره علـت ایـن حادثـه گفـت: هنـوز دلیـل وقـوع این حریق مشـخص نیسـت و کارشناسان مـا در پـی یافتـن آن هسـتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.