حادثه تروریستی پنجشنبه صبح در چابهار2 شهید و 43 مجروح برجای گذاشت

Shahrara Institute - - News -

75 روز پــس از حادثــه تروریســتی اهــواز، چابهار دومین مقصد تروریستها شد و پنجشــنبه گذشــته تروریســتها بــا انفجار یک خودروی بمبگذاریشده در نزدیکــی یکــی از نهادهای انتظامی ایــن شهرســتان، عملیاتی کوردالنه را رقم زدند و تعداد زیادی از شهروندان را به خاکوخون کشیدند. هرچند تروریســتها قصد داشتند به هدف شــوم ازپیشتعیینشده خود برسند و به این مرکز نظامی نفوذ کنند، اما مقاومت دلیرانه مدافعان وطن، آنها را پشت دروازههای بسته نگه داشت. تروریســتها که نتوانســته بودند به هدف خود برسند، دست به انتحار زده و سیستانوبلوچستان را در بهت فرو بردند. این حادثه ساعت 9:۳0 صبح پنجشنبه گذشته رخ داد و در پی آن افرادی سعی کردند کــه یک خــودرو بمبگذاری شده را به ســتاد انتظامی چابهار وارد کنند، اما مقاومت سربازان وطن مانع از ورود تروریستها شد و آنها نیز برای اینکه دســتخالی به پیش اربابانشان در منطقه بازنگردنــد، خودرو خود را در ورودی ســتاد نیروی انتظامی این شهرستان منفجر کردند. در پی این حادثه 2رهرو دیگر به کاروان شهدای وطن اضافه شد و ستوانیکم داریوش رنجبر و ســرباز وظیفه ناصر درزاد به دیــدار حق شــتافتند و روز گذشته با حضور سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد، ســردار قاســم رضایی، فرمانده مرزبانی و جمعی از مسئوالن سیستانو بلوچستان تشییع شدند.

z جزئیاتی از انفجار

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه براساس پیگیریهای نیــروی انتظامــی و سیســتمهای اطالعاتی، سرنخهایی از عوامل حادثه تروریستی چابهار به دست آمده است بیان کرد: البته بقایای زیادی از عامل انتحاری باقی نماند و خود این فرد نیز در این حادثه کشته شد. محمدهادی مرعشــی درباره جزئیات حادثه بیــان کرد: یک تروریســت با خودرو وانت حامل مواد منفجره قصد ورود به داخل ســتاد انتظامی چابهار را داشــت که با هوشــیاری مأموران انتظامی به هالکت رسید. بر اثر انفجار این خودرو 2مأمور انتظامی شــهید و ۳4نفر از مأموران و مردم عادی مجروح شدند.

z بیرون افتــادن دم خــروس و یک هجمه بینالمللی

با بر عهده گرفتن این حادثه تروریستی از سوی گروهک انصارالفرقان که خود را حامی ملــت ایــران میدانند، این عملیات تروریستی بسان دم خروسی است که از البهالی حرفهای به ظاهر خیرخواهانهشان بیرون افتاده است. بیانیه انگلیســیزبان ایــن گروهگ تروریســتی هنوز به درستی رسانهای نشــده بود که هجمه زیادی علیه این گروهک و دیگر گروهکهای مشابه در جهان شکل گرفت و عالوه بر مقامات ایرانی بســیاری از رهبــران جهانی نیز این حادثه را محکــوم کردند. اما اهمیــت بیانیه مولــوی عبدالحمید، امام جمعه مســجد مکی اهل ســنت زاهدان در محکومیــت حادثه چابهار شــاید مهمترین و وحدتآفرینترین بیانیهای بود که منتشــر شد. در این بیانیه آمده اســت: «بنده بارها تأکید کــردهام و اکنون نیــز تأکید میکنم که ایجاد هرگونه ناامنی در کشــور و استان از ســوی هر فرد یا گروهی که باشد، هرگز به نفع مردم منطقه نیست، بلکه دشــمنان ملت و فرصتطلبانی که دنبال سوءاســتفاده هستند را به خواستههایشان میرساند.» اما ســخنان به جای وزیر کشــور که حامیان تروریســتها را نشــانه رفته بود نیــز نویدبخش همــان همدلی و یکصدایی ملت ایران است. در بخشی از پیــام عبدالرضــا رحمانیفضلــی آمده اســت: «جرثومههــای ترور و وحشــت این روزها به شــدت درگیر فضاحــت تاریخــی خود در کشــتن مردم در سفارتخانههایشــان هستند و بــا چنیــن اقدامــات رذیالنــهای پرونــده ســیاه خــود را ســنگینتر میکنند.»

z دســت برتــر ایــران در تنبیــه تروریستها

رویه تنبیه تروریستها چندی است از سوی ایران به اجرا گذاشته میشود که داعشیها و گروهک تروریستی پژاک طعم آن را چشیدهاند. سردار شریف، سخنگوی سپاه نیز با محکومیت این عملیات با اعالم اینکــه گروهکهای تروریســتی عمدتا با ســرویسهای امنیتی بیگانه مانند کشــور عربستان مرتبــط هســتند و همواره ســعی دارند ناامنی در مناطــق مرزی ایجاد کنند از تنبیه تروریســتها خبر داد و اعالم کرد عالوه بر تروریســتها با رهگیری گروههای پشــتیبانکننده تروریســتها، آنهــا نیــز تنبیــه میشوند. احمد موهبتی استاندار جدید سیستان و بلوچســتان که بــا اولیــن چالش مدیریتی خود در این اســتان مواجه شده است نیز با اشاره به جزئیات این حادثه تروریستی و ضمن قدردانی از رشادت شهدای این حادثه بیان کرد: «در 6سال گذشته چابهار، این سومین عملیات تروریســتی بود کــه در این شهرستان رخ داد و سال 19نیز حادثه مشابه دیگری رقم خورد.»

z امان از شایعهها

داغ ترور که بر کشــور ســایه انداخته آنقدر سنگین است که دیگر نیازی به شایعهسازی نیست. اما از ابتدای اعالم حادثه عدهای با مقاصد نامعلوم شایعاتی بر این حادثه تروریســتی میافزایند همچون شــهادت فرمانــده انتظامی چابهــار یا مجروح شــدن اســتاندار سیستان و بلوچستان. اگر این اخبار که مرتب تکذیب میشــوند سودی برای دشمنان نداشته باشد، حداقل موجب کمرنگ شدن این حادثه میشود.البته در کنــار تمام تحلیلهای بیســند و مجعول، عدهای شرایط ویژه اقتصادی چابهار را مهمتریــن علت این عملیات اعالم کردند که همزمان با این حادثه چندین پــروژه توســعهای در چابهار بــا ســرمایهگذاری 1700 ریال کلید خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.