حوادثترافیکیهر42ثانیهجانیکنفررامیگیرد

Shahrara Institute - - News -

سازمان جهانی بهداشت )WHO( با اعالم اینکه با 5۳.1میلیــون مرگ و میر ســالیانه حوادث ترافیکی در سراسر جهان، هر 24 ثانیه یک نفر به دلیل حوادث ترافیکی جان میبازد، خواستار اقدام جهانی برای مقابله با این مشکل شد. به گزارش ایسنا، آژانس ســالمت سازمان ملل متحد در گــزارش جدید خود اعــالم کرد آمار تلفات ســالیانه حوادث ترافیکی تنها در ۳سال اخیر، سالیانه حدود 001هزار نفر افزایش داشته و حوادث ترافیکی را به عامل پیشــروی مرگ و میر کودکان و جوانان 5تا 92سال تبدیل کرده اســت. تئودور آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه این مرگ و میرها هزینهای جبرانناپذیری برای حمل و نقل اســت، اعالم کرد: هیچ بهانهای برای فقــدان اقدامات کافی وجود ندارد و راهحلهای این مشکل اثبات شده است.در گزارش قبلی این سازمان که بر اساس اطالعات سال 201۳ میالدی بود آمار مرگومیر سالیانه حوادث ترافیکی 52.1میلیون نفر برآورد شده بود. اما برخالف افزایش کلی آمــار مرگومیر، نرخ مرگومیر در مقایســه با تعداد رو به رشد افراد و خودروهای سراســر جهان در سالهای اخیر ثابت مانده اســت.بر اســاس گزارش سازمان جهانی بهداشت این نشان میدهد که تالشهای امنیت جــادهای موجود در برخی کشــورها با درآمدهای باال و متوســط وضعیت را تسکین داده اســت. این امر به طور گستردهای ناشی از قانونگذاریهای بهتر درحوزه خطرات کلیدی از جمله سرعتهای باال، رانندگی به هنگام مصرف مشروبات الکلی و استفاده نکردن از کمربندهای ایمنی، صندلیهای کــودک و کالههای ایمنی اســت. همچنین زیرســاختهای امنتر مانند پیادهروها و خطوط اختصاصی دوچرخهسواری و استانداردهای بهتر وسایل نقلیه نیز به این امر کمک کردهاند. طبق این گزارش، آفریقا با 6.62مرگ ســالیانه ترافیکی در هــر 001هزار نفر بیشــترین آمار مرگومیرهای ترافیکی را بــه خود اختصاص داده اســت و در مقابل اروپا با ۳.9مرگ سالیانه ترافیکی در هر 001هزار نفــر کمترین آمار را دارد. همچنین تحقیقات نشان میدهد بیش از نیمی از قربانیان حوادث ترافیکی را افراد پیاده یا دوچرخه و موتورسواران تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.