شببهیادنماندنی

Shahrara Institute - - News -

شب عروسی، موقعیتی شیرین و تکرار نشدنی برای عــروس و داماد و خانواده آنهاســت. اما برخی با رسم و رسوم غلط، این شب را تبدیل به بدترین خاطره میکنند. بوقبوقهای پیدرپی و ایجاد ترافیکهــای خیابانی و مزاحمتهای اجتماعی از سوی شادیکنندگان، برخی اوقات به درگیری و نزاع خیابانی میان شهروندان و یا اقوام طرفین منجر میشود. البته این تمام ماجرا نیســت چرا که عدهای هم تسویه حسابهای شخصی خود را برای این شب میگذارند و دست به اقداماتی ناگوار میزنند. چند شب پیش نیز فردی ســابقهدار که پیشتر مرتکب قتل شده بود پا به یک مجلس عروسی در شهرک چمن کرمانشاه گذاشت و پس از درگیری کوتاه با یک اسلحه کالشــنیکوف مهمانان این مجلس را به رگبار بست که متأسفانه 4نفر کشته و 61نفر از مهمانان زخمی شدند. با وجود دستگیری متهم اما این داغ تلخ، برای همیشه هم در کام عروس و داماد و هم در کام خانوادههای داغدار میماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.