ĀɅôĨای ôċɬراز-þįɒĨþİان þȰİی þɓ

را IJȸɍʬ آ ôȱĄ ن þɬ س Āʫ ای Ńɖü ر ‪þȰİ ،ôİIJȰȭɆ‬ ی ôİ و ‪ɉĠĮȵôĨĀĄ þȰɆ‬ ار دا IJģɇ

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

»ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﺍﻳــﻢ« ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺁﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﺸﻬﺪ- ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﺁﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ: ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺻﻔﺮ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 3ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ... ۳۰

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.