þȰģȴŃĄ درآز ŅĨ ن

IJģĨĦȭȹ دو ‪ôĠ ɺȭĨ‬ م Ĭɇ ددر ôɅ م ôİȪģĨ یآ ôȭĄ را ĀʫĦěûĨĦİ دا Ȫɓ

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ 2ﺑــﺮ0 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻳﺘﻨﺎﻡ ﺷﺶﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻯ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻼ ﺻﻌﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﻨﺪ. ﺩﻭ ﮔﻞ ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺖﻛﻨﮓﻫﺎﻯ ﺳﺨﺘﻜﻮﺵ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ6791 ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ. ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻛﺎﺭﻟﻮﺱ ﻛﻰﺭﻭﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺟﺬﺍﺏ... ۲۰

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.