بسته خبر ی

Shahrara Institute - - News -

z در بینیازی کشور از بیگانگان پیشگام باشید

حضرت آیتا... خامنهای در پیامی به نشست اتحادیه انجمنهای اســالمی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: پیوستن دانشجویان ایرانــی در هر نقطــه از جهان بــه حرکت پیشرفت و بینیاز کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی ســبیلا... است. در متن پیام رهبر انقالب که روز گذشــته در مرکز اســالمی هامبورگ قرائت شد، خطاب به جوانان آمده است: همه میدانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده کشورهستید. آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی هماکنون خیل عظیمی از دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرماند و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همــه وجود حس میکنند. دانشــجویان امروز ما -در هر نقطه جهاناین فرصت را خواهند داشــت کــه به این مجموعههای مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کامال بینیاز کنند. این حرکت آنگاه که بــا نیت صادقانــه و خدایی انجام گیرد، جهاد فیسبیلا... است. شما جوانان انجمنهای اســالمی میتوانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.

z روحانی مشهور و جنجالی خلع لباس شد

سیدحســن آقامیری، در صفحه اینستاگرام خــود، حکــم پرونــدهاش در دادگاه ویژه روحانیت را اعالم کرد. به گــزارش پانا، این روحانــی که بهواســطه اظهــارات خود در شــبکههای اجتماعی نظیر اینســتاگرام به شهرت رسیده است، در پستی اینستاگرامی از محکومیــت به خلع لباس دائم و 2ســال حبس که به مدت 5ســال به تعلیق در آمده است، خبرداد. آقامیری همچنین در صفحه اینستاگرام شخصی خود نوشته که این حکم «با شکایت دادســتان ویژه تهران و به حکم قاضی شــعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور» صادر شده است.

z واکنشها به نمایش آمریکا در لهستان

وزیر خارجــه آمریکا، از برگزاری اجالســی جهانی در لهستان در روزهای ۴2 و 52بهمن خبر داد که به گفته او ادامه فشار حداکثری بر ایران است. محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه کشــورمان، در واکنش به ایــن موضوع در توییتر نوشــت: «جهت یادآوری به میزبان؛ شرکتکنندگان همایش ضدایرانی: کسانی که در آخریــن نمایش ضدایرانــی آمریکا شــرکت کردند یا مردهاند یا سیاهرو شدهاند یا به حاشیه رانده شــدهاند. و ایران قویتر از همیشه اســت. دولت لهستان نمیتواند این ننگ را پاک کند: درحالیکه ایران لهستانیها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضدایرانی شده است.». دریابان علی شــمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، هم دراینباره گفت: تبدیل «تحریم با حداکثر فشار» به «سمینار و کنگره» بهمعنای باختن قافیه است؛ چراکه آدمی که میگوید تحریم با حداکثر فشــار، وقتی به سمینار و کنگره میرسد، مفهومش این است که قافیه را باخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.