قطارهای‌ پرسرعت‌دوباره‌ از‌چهارشنبه‌روی‌ ریل‌م ‌یروند

Shahrara Institute - - News -

درحالی کــه فروش بلیــت قطارهــای پرسرعت شرکت رجا از پانزدهــم دیماه امسال متوقف شده بود، مجددا فروش بلیت ایــن قطارها (ترنســت) از روز گذشته آغاز شد. همچنین قرار است از چهارشنبه این هفته حرکت قطارها به مقاصد یزد و مشهد از سر گرفته شود. این شرکت که از سال ۹۸31 برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، طی چند سال اخیر دچار بحران مالی شده است. یارانه رجا به دلیل واگذاری به تأمین اجتماعی حذف شده و همین مسئله سبب زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانــی این شــرکت در ســالهای اخیر شــده اســت. هزینه قطارهای سریعالسیر به ازای هر 100 کیلومتر، معادل ۸ یورو است؛ به طور مثال سفر تهران-مشهد هزینه 70 یورویی دارد. براساس ارز دولتی هزینه بلیت 0۸3 هزار تومان، بــا ارز نیمایی 00۸ هزار تومانی اســت. اما اکنون قیمت بلیت حدود 0۸ تــا 0۹ هزار تومان اســت. مسئوالن رجا معتقدند تداوم خدمات مناســب به مــردم نیازمند تخصیص یارانه به این شرکت است. بااینحال روز گذشــته محمد رجبی، مدیرعامل شــرکت حملونقل ریلی رجــا در گفتوگــو با ایســنا، خبر از ســرگیری فروش بلیــت قطارهای پرسرعت ترنســت را از روز یکشنبه اعــالم و اظهار کرد: مشــکالت مالی کماکان وجود دارد امــا امیدواریم با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته یارانه قطارها توســط سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال ۸۹31 تخصیص داده شود و اکنون بهرغم وجود برخی مشکالت با کمکهای صورت گرفته از سوی ســازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی فعالیــت مربوط بــه ترنســتها را از سرگرفتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.