آغازنمایشگاهلوازمخانگیدرمشهد

Shahrara Institute - - News -

مــــدیـــــرعامـل ســازمان همیــاری شــهر د ا ر ی ها ی خراســان رضوی از افتتاح 3 نمایشــگاه لوازم خانگی، محصوالت صوتی و تصویری و فرش ماشینی و موکت از امروز در مشهد خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شــهرداریهای خراســان رضوی، احمد یزدانپناه با بیان این خبــر گفت: این 3 نمایشــگاه تخصصی ســاعت ۸1 امروز با حضور مسئوالن اســتانی در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی مشهد افتتاح میشود. وی افزود: این نمایشگاه با حضور 137 شرکت در قالب 3۸7 غرفه در فضای حدود 22 هــزار متر مربعی نمایشــگاه بینالمللی مشهد در سالنهای فردوسی، بهار، عطار، ابوسعید، مولوی، انوری، عطار و هشتضلعی برگزار خواهد شد. یزدانپناه ادامه داد: عالوه بر شرکتهای داخلی که عمدتا از تهران، تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس ...و هســتند، 17 شــرکت خارجی از کشورهای ترکیه، ایتالیا، چین، آلمان، اسپانیا و فرانسه به صورت غرفههای تخصصی به نمایش جدیدترین محصوالت و تولیدات خود از بهترین برندهای مطرح دنیا خواهند پرداخــت. وی بیان کرد: این نمایشــگاه تا ۸2 دیماه از ســاعت 16 تا 22 میزبان متخصصان حوزه لوازم خانگی و همچنین عموم شــهروندان مشــهدی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.