اصلشرابدهید،سودپیشکش! سپردهگذارانکاسپیندرمشهدبازهمتجمعکردند

Shahrara Institute - - News -

فرزانه‌شــهامت|‌زمســتان امســال، مشکالتشان چهارســاله شد. نه آنها حساب تجمعهایشــان را دارند و نه ما آمار گزارشهایی که برای احقاق حق ســپردهگذاران بدرتوس نوشــتهایم. این تعاونی، یکی از ۸ تعاونی اعتباری اســت که منحل و در مؤسسه مالی و اعتباری کاســپین ادغام شــده است. آخرین گزارشــمان اوایــل همینماه منتشــر شــد، وقتی که نایب رئیس مجلس شورای اسالمی به تفاوت رفتار مؤسسه کاسپین با تعاونیهای اعتبار منحل شده اذعان کرد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: در جلســه سران قوا مقرر شده است گروهی برای پرداخت مطالبات چند تعاونی باقیمانده مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین تشکیل شود. ظاهرا مطالبات این تعاونیها از سوی مســئوالن مربوط به درستی پرداخت نمیشــود. ســپردهگذاران مؤسسه فرشتگان و افضل طوس تا سقف یک میلیارد تومان سپرده خود را دریافت کردهاند، اما مطالبات 6 مؤسسه دیگر کاسپین پرداخت نشده است. هرچند مسعود پزشــکیان وعده داد که تا پایــان دی بــه هر یــک از این سپردهگذاران تا ســقف 100 میلیون تومان پرداخت شود، اما این وعده نیز دردی از تجمعکننــدگان دیــروز در مقابل استانداری خراسان رضوی دوا نمیکند، چون آنها اســفند پارسال توانستند پس از گذشت 3 سال و نیم از بلوکه شدن حسابهایشان به بخشی از پولشان دست پیدا کنند. آنطور که یکی از ســپردهگذاران میگوید 100 میلیون تومان پرداختشــده، اولین و آخرین مبلغی بوده کــه در این مدت به آنها داده شــده و از ابتدای ســال هیچ مســئولی اعم از مسئوالن بخش دولتی و قضایی جوابــی به آنها نداده است. این سپردهگذار با اشاره به سپرده 05۸ میلیون تومانیاش در مؤسســه بدر توس، اظهار میکند: این که سود سپردهها را کســر کردهاند به کنار، در مورد اینکه بقیه پول من و حدود 00۸ سپردهگذار دیگر را چه زمانی میدهند، هیچکس پاسخی نمیدهد.

‌‌گالیه‌از‌تغییر‌نوع‌سپرد ‌هها

یکی دیگــر از تجمعکنندگان با گالیه از مؤسسه کاسپین به دلیل تغییر نوع ســپردهها بدون اطالع سپردهگذاران میگوید: کاسپین دفترچههای حسابی را که خودش به مــا داده بود بیخبر و بدون کســب رضایت ما از روزشمار به قرضالحســنه تبدیل کرد تا دیگر سود هم ندهد. یکی از شرکتکنندگان در این تجمــع هم به فهرســت بلند پیگیریهایی که انجام داده است اشاره میکند. پیگیریهایی که نتیجه آنها را در واژه «هیچ» میتوان خالصه کرد: تهران، بانک مرکزی رفتهام، دادستانی هم رفتهام؛ جوابی که دادند این بود که مشکلتان را با شورای پول و اعتبار حل کنید. یک هفته تهران ماندم. دســت آخر گفتند نامهای به کاسپین زدهایم تا رسیدگی کند. جواب کاسپین این است که بدر توس ملکی ارائه نداده اســت و ما ذینفع نیســتیم، به بانک مرکزی مراجعه کنید. به همین ســادگی ما را میگردانند. ســروقدی ادامه میدهد: هر وقت سپردهگذاران تجمع میکنند، مســئوالن قول رســیدگی میدهند اما آب از آب تــکان نمیخورد. حتی نمیدانیم درقوه قضائیه کدام قاضی و کدام شعبه در حال رسیدگی به قضیه ماست. سود نمیخواهیم، اصل پولمان را بدهید. دیگر گالیه ســپردهگذاران، تعیین وثیقهای جزئی برای مدیرعامل وقت مؤسسه بدر توس و آزادی وی به قید وثیقه اســت. آنها در این تجمع به خواستهشان که دیدار با مقام عالی دولت در خراسان رضوی بود نرسیدند و به ارائه شــکوائیه مکتوب خود اکتفا کردند. سپردهگذاران قرار بعدی تجمع را نیز همانجا گذاشتند، به امید اینکه استاندار تازه نفس، با پیگیریهای خود گره آنها را باز کند. پیگیری ما تا عصر دیروز نیز نتیجهای در پی نداشت.

‌‌تقاضای‌سفر‌مدیرعامل‌کاسپین‌ به‌مشهد

وقتی بــا مدیــرکل امــور اقتصادی استانداری خراســان رضوی گفتوگو کردیم از تجمع یادشــده بیخبر بود. علی رسولیان به گفتن اینکه «در حال پیگیری هســتیم» اکتفا کرد. او برای تعیین تکلیف بقیه سپردهگذاران قولی نداد و صرفا گفت: کار، دست ما نیست. تقاضای ســفر مدیرعامل کاسپین به مشهد را داشتیم که هنوز موافقت نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.