ــــــــــــــــ کی چی گفت؟ ــــــــــــــــ

Shahrara Institute - - News -

مشهد: یکی از اتفاقات مهم در سال آینده، تهیه برش منطقهای بودجه است که برای هرکدام از مناطق سیزدهگانه شــهرداری به عنوان مثال اطالعات مربوط به میزان منابع (درآمد) و مصارف (هزینهکرد) یک منطقه تهیه میشود و بر این اساس سرانه درآمدی و هزینهای شهروندان هر منطقه میتواند تهیه شود و در اختیار ســاکنان آنجا قرار گیرد تا شهروندان در جریان نحوه هزینه شدن اعتبارات شهرداری در محیط پیرامون خود قرار گیرند.

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

ایرانخودرو: تا پایان اردیبهشت سال آینده توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو ایجاد میشود. اگر زودتر برای افزایش قیمت خودرو تصمیمگیری انجام میشد، ما هم زودتر به تعهداتمان عمل میکردیم.

هاشم یکهزارع، مدیرعامل شرکت خودروســازی

پرداخت: طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنشهای موبایلی در آینده نزدیک باید به نحوی انجام شــود که نام صاحب سیمکارت و کارت بانکی یکی باشد، بنابراین افرادی که قصد تراکنشهای موبایلی دارند باید سیمکارتشان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بهنام خودشان باشد.

حامد منصوری، مدیرعامل شرکت آسان جواد اسالمی محمدی، معاون بازآفرینی شــهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان

رضوی: درچارچوب انعقاد تفاهمنامهای با 2 کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل بهزیستی استان تکلیف واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی در خراسان رضوی مشخص شد.11 هزار و 0۸۸ واحد مســکن مهر بدون متقاضی است که طی انعقاد 2 تفاهمنامه تا پایان امسال همه در خراســان رضوی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واگذار میشوند.

رضوی: بهطور کلی در زمینه بلیتهای قطار و بلیتهای هواپیما برای ما هیچ دستورالعملی نیامده است و هیچ افزایش قیمتی برای ایام نوروز نداریم و قاعدتا نخواهیم داشت و مردم میتوانند برای ایام نوروز، پیش خریدشان را در زمانهای اعالم شده راحت انجام دهند.

محمدسعید ولیزاده، رئیس اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی خراسان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.