بسته خبر ی

Shahrara Institute - - News -

z عقبنشــینی «بخشــی» از ادعــای شکنجهاش

چنــد روز از ادعای اســماعیل بخشــی، کارگر شرکت نیشــکر هفتتپه، مبنیبر شــکنجه وی میگذرد و افــراد مختلفی پای صحبتهای او نشستهاند، اما گویا با روشنشــدن ابعاد ماجرا، مشخص شده اظهارات وی چندان درســت نبوده است. دراینباره ســخنگوی فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: آقای بخشی مدعی ضربوشــتم در محــل نگهداری اولیه در شهرستان شوش و هنگام انتقال به اهواز بود. وی به حضور ســریع مقامات وزارت اطالعات در مجلس اشــاره و بیان کرد: یک روز پساز جلسه با آقای بخشی، وزیر اطالعات و معاونانش و مسئوالن اداره کل اطالعات استان خوزستان به مجلس آمدند و به تمام سؤاالت نمایندگان حاضر در جلسه پاسخ دادند. آنها وقوع درگیری هنگام انتقال متهم به اهواز را تأیید کردند، اما معتقد بودند این درگیری طرفینی بوده و بهشکل ضربوشتم متهم توسط مأموران نبوده اســت. ســعیدی همچنین گفت: ادعای آقای بخشی درباره شکنجه به شکل ضربوشتم در ایام بازداشت توسط خود ایشان رد شده است. شــکوه اصلی ایشان از ایام بازداشت، همســایگی با تعدادی از زندانیان مرتبط با داعش بود. علیاکبر بختیاری، رئیسدفتر دادســتان کل کشور، هم روز گذشته گفت: دادستان کل کشور بهموقع نتیجه اعزام هیئتویژه کارشناســی به خوزســتان برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی را اعالم میکند.

z انتقاد جهانگیری از سیاهنمایی

معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه «به مشکالت واقف هســتیم»، افزود: اما اینکه فقط سیاهی نشــان دهیم، درست نیســت. حتما یکی از اصلیترین کارهای آمریکاییها این است که مردم ایران را از آینده کشور مأیوس کنند. اسحاق جهانگیری روز گذشته پساز سفر به کاشــان و افتتاح چند پروژه، با گالیه از انتقادهای سطحی از دولت گفت: برخی در اسناد مربوطبه صادرات و واردات ذرهبین میگذارند که مثال ســنگقبر وارد شده! حاال یک شرکت خصوصی رفته محصولی را وارد کرده است؛ این مسئلهای است که سروصدا ایجاد کنند و طوری نشان دهند که این کشور هنوز سنگقبر یا دستهبیل و کلنگ وارد میکند؟! وی تصریح کرد: گاهی ناخواسته در زمینی بازی میکنیــم که آمریکاییها ترســیم کردهاند. برخی با خود فکر میکنند حاال که مردم مشکل دارند و در شرایط سختی هســتند، چــرا روی نقاط منفی دســت نگذاریم! معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اگر حرفهای منفی درســت باشد میگوییم اما میتوان از انصاف خارج نشد و درکنار نکات منفی، نــکات مثبــت را نیز گفت، بیان کرد: خیلی ناراحتکننده اســت که حرفهــای غیرواقعی ازســوی مقامی از رسانهها گفته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.