گله‌از‌ح ‌قنشناسی

Shahrara Institute - - News -

«کاله برت» شــاید مشــخصه اصلی تیپ ظاهــری سیاســتمدار یــا روزنامهنگار پنجاهوهشتساله اصالحطلب باشد. به این دلیل کلمه «یــا» را انتخاب کــردم که او سالها روزنامهنگاری کرده و مدیریت رسانه را تجربه کرده و مدت زیادی هم در دنیای سیاست حضور داشته است. بوشهری است و مانند همه اهالی جنوب خونگرم. نواده دختری یک مجتهد مشهور به نام سیدمرتضی علمالهدی و نواده پسری محمدعلی ماحوزی اســت. دکترای روابط بینالملل دارد و بهتبع آن، دســتی هم در تحلیل مسائل سیاست خارجی. فرمانداری مغان، معاونت سیاسی استانداری تهران و مشاور وزیر کشور دوره اصالحات، بخشی از پرونده سیاسی اوست. معاونت وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، شاید نقطه حضور اجرایی او در عرصه فرهنگ بود. چند سال بعد هم با همراهی چند نفر، حزب اعتماد ملی را راه انداخت، مدیر مسئول روزنامه این حزب شد و از آنجا رابطه نزدیکتری با خبرنگاران و اصحاب رسانه پیدا کرد. اردیبهشت سال قبل هم عزم شورای شهر تهران کرد و به همراه دیگر اصالحطلبان لیست راهی ساختمان این شورا شد؛ انتخاباتی که در آن، بدون چاپ پوستر تبلیغ کرد. او که همیشــه در جبهه اصالحطلبان حضور داشته، در جدیدترین موضعش، به اظهارات جنجالی محمــود واعظی، از اعضای ارشــد حزب اعتــدال و توســعه، واکنش نشــان داده اســت. محمدجواد حقشناس گفته اســت: «در سال29 مردم، شناختی از حزب اعتدال و توسعه نداشتند که بخواهند با درنظرگرفتن حمایت این حزب از آقای روحانی موجب پیروزی ایشان شوند؛ اگر حمایت اصالحطلبان نبود، قطعا آقای روحانی نمیتوانست پیروز انتخابات شــود.». او از رئیسجمهور هم گله کرده که چرا به رئیسدفترش تذکر نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.