ʪʟĦİôɨȹ رگآňʟ

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

ĀȱɒĨĮĨôȸĦİ­ôɨȹ ک ŁČ حا ôɩȱȸ لآباز ĬĄ ا ôįʫôɆĢü ر ĀɓĮȴ ق ŃɒĜ ر Įȴ ا ôɖĨ ی ا þȸôȱĄ اران Āɇ ا ôĄ نر Ĭɗ ی،ɇĀ ا ôĄ ن ņʫĬȰɅ و ôȱăȭĄ نو ôȱăɆĬģȴ ن و ôďĨ ون آب و آ ôɨȴ ی ł زارت Łȭȸ و ر þȭĄ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑــﻪ ﺍﻣـــــﻀﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧـــــ­ﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥﺭﺿ­ﻮﻯ، ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥﺟﻨ­ﻮﺑﻰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥﻭﺑﻠﻮ­ﭼﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﺳــﻴﺪ ﺗــﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﻣﺎﺟــﺮﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳــﺪﻯ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺷﺖﻫﺎﻯ ﺗﺸﻨﻪ ﻭ ﺗﻔﺘﻴﺪﻩ ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺅﻳﺎﻳﻰ ﭼﻨﺪ ﻳﻦ ﺳــﺎ ﻟﻪ ﺍ ﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻮ ﺍ ﻓﻘــﺎ ﻥ ﻭ ﻣﺨﺎ ﻟﻔــﺎ ﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.