ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ

ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

ﺗﺄﮐﯿﺪﺑﺮﺑﻬﺮ­هﺑﺮداریازﭘ­ﺮوژهﻫﺎیﻋﻤﺮ­اﻧﯽدرﻣﻮﻋﺪﻣ­ﻘﺮروﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ، ۶۱ آﺑﺎن و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮناﻗﺘ­ﺼﺎدیوﺳﺮﻣﺎﯾ­ﻪﮔﺬاریﺷﻮرا­یﺷﻬﺮﻣﺸﻬﺪﻣﻄ­ﺮح ﺷﺪ.ﻣﺪﯾﺮانﺷﻬﺮی­دراﯾﻦﺑﺎزدﯾ­ﺪازﻋﻤﻠﯿﺎتا­ﺟﺮاﯾﯽﭘﺮوژه­ﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮد ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی، اﺗﺼﺎل ﺑﻮﻟﻮار ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﻟﻮار ﻧﻤﺎز، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻃﺒﻘ­ﺎﺗﯽآزادی،ﺗﻘﺎﻃﻊﭼﻬﺎرﺳ­ﻄﺤﯽآزادﮔﺎن­واﻗﻊدر ﻣﯿﺪان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ۰۱ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﺗﻮﻟ­ﯿﺪﺳﺎزهﻫﺎیﭘ­ﺮوژهﺷﻬﯿﺪﻧﺎ­ﺻﺮیﺑﺎزدﯾﺪﮐ­ﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، اﺣﻤﺪ ﻧﻮروزی در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭼﭗﮔﺮد ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻮﻟﻮار ﺷﻬﯿﺪﮐﻼﻧﺘﺮی­راﺑﻪﺑﻮﻟﻮار­ﻧﻤﺎزﻣﺘﺼﻞﻣﯽ­ﮐﻨﺪ،ﮔﻔﺖ:اﻋﺘﺒﺎرﭘﯿﺶﺑ­ﯿﻨﯽ ﺷﺪهﺑﺮایاﯾﻦ­ﭼﭗﮔﺮد۴۳ﻣﯿﻠ­ﯿﺎردﺗﻮﻣﺎنﺑ­ﻮدهﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟ­ﻪﺑﻪﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ­ی اﻧﺠﺎمﺷﺪه، ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ. ﻃﺒﻖ اﻋﻼم رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار­ی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﭘﺮوژه ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ آزادی ﺣﺪود ۶ﻣﺎه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد، وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪﺑ­ﺨﺶزﯾﺎدیازا­ﯾﻦﺗﺄﺧﯿﺮﺟﺒﺮ­انﺷﺪهواﻣﯿﺪ­ﻣﯽرودﺗﺎﭘﺎﯾ­ﺎن ﺗﯿﺮ۹۹ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدیﺷﻮر­ایﺷﻬﺮﻣﺸﻬﺪ،درﻃﻮلﺑﺮﻧﺎﻣ­ﻪﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ،ﻫﺰارانﻣﯿﻠﯿ­ﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻫﺮروز ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺗﺄﺛﯿﺮ ۲ﭘﺮوژه اﺗﺼﺎل ﺑﻮﻟﻮار ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﻟﻮار ﻧﻤﺎز و ﭼﭗﮔﺮد ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ودﯾﻌﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد. دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار­ی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺰانﭘﯿﺸﺮﻓ­ﺖﻓﯿﺰﯾﮑﯽﭘﺮو­ژهﻫﺎﺑﺎﺑﺎزه­ﻫﺎیزﻣﺎﻧﯽﭘﯿ­ﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪهور­ﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: در اﺑﺘﺪای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽوﺑﺮ­ﻃﺮفﻣﯽﺷﻮد،ﺑﺨﺸﯽدﯾﮕﺮﻧﯿ­ﺰﭘﺲازﺷﺮوعﻓ­ﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ۲ﭘﺮوژه ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آزادی و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﻬﺎرﺳﻄﺤﯽ آزادﮔﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﻣﻬﺪیﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ از ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود: ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ و ﻫﺮ ۲ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺮوژه ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻃﺒﻘ­ﺎﺗﯽوﺗﻘﺎﻃﻊﭼ­ﻬﺎرﺳﻄﺤﯽآزا­دﮔﺎنﺑﺎﻇﺮﻓﯿ­ﺖﺣﺪاﮐﺜﺮیدر ﺣﺎلﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫ­ﺴﺘﻨﺪ.دﯾﮕﺮﻋﻀﻮﮐﻤﯿ­ﺴﯿﻮناﻗﺘﺼﺎد­یوﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬ­اری ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ۰۱ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ، ﮔﻔﺖ: وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏا­وﻟﻮﯾﺖﻣﻄﺮحا­ﺳﺖ.ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦﺣﺴﯿ­ﻨﯽﭘﻮﯾﺎﺑﺎﺑﯿ­ﺎناﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻓﺰود: در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺮوژه آﺳﮑﻮﭘﺎرس در ﻣﻨﻄﻘﻪ۰۱ ﺷﻬﺮداری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ اﻣﺮوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ۵۵ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊزﯾﺮ­ﺑﻨﺎداردوﺣﺪ­ود۷۴۲واﺣﺪر­اﭘﻮﺷﺶﻣﯽدﻫﺪ. اودراداﻣﻪا­زﺗﮑﻤﯿﻞوﺑﻬﺮ­هﺑﺮداریاز۳­ﻓﺎزاﯾﻦﭘﺮوژ­هﺗﺎ۹ﻣﺎهآﯾﻨ­ﺪهﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ: ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻫﻢ ۳ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.