مردکبریتی

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

مهدی غیاث کلکسیون دار از مجموعه 11 هزارتایی کبریت خود میگوید که 35 سال برای جمعآوری آن وقت صرف کرده است بیشتر کارخانههای تولید کبریت در ایران تعطیل شدهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.