معلمانگریزپای

گزارشی از دورههای آموزشی ضمن خدمت معلمان آموزش و پرورش

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

آموزشهای مجازی امکان تقلب را برای معلمان فراهم کرده است برای عناوین کاسهای آموزشی ضمن خدمت معلمان نیازسنجی نمیشود برای برگزاری کاسهای مفید مشارکت نهادهای غیردولتی الزم است

شادی خوشــکار| در کانال یکــی از درسهای تخصصی، معلمان دربهدر دنبال نمونهسواالت آزمون ضمن خدمت هستند. یک نفر میگوید یک فعالیت هم باید طراحی کنیم و دیگری میگوید همان نمونه سواالت نیمترم دانشآموزان را بفرستیم کافی است. یک نفر شمارهای گذاشــته که هر کسی میخواهد امتحان بدهــد، 03هزارتومان واریــز کند تا جایش امتحان بدهد. 03نفر پول واریــز میکنند. چند روز بعد زمان امتحان میرسد، هیچکدام امتحان ندادهاند و گوشــی فرد امتحاندهنده هم خاموش است. توی گروه ولوله شــده. یکی دیگر میگویــد لطفا جواب امتحانات درس... را بفرســتید. شین از همه معلمها زرنگتر است. همیشه جواب همه امتحانها را دارد. همیشــه در گروه آنالین است، نمونه سوال میگذارد و راهنمایی میکند. یک نفر پرسیده اگر درصدهایم در امتحانات پایین باشد چه؟ شین جواب داده مالک ثبت ساعت هر دوره کسب حداقل نمره 12 است، پس اگر همکاری در هر چهار آزمون یا حتی ســه آزمون نمره کامل بگیرد، برای ثبت ساعت دوره نیازی به این درصدها نیست. یکی از معلمها میگوید: «شغل دوم همکارم امتحان دادن جای دیگران است.»

یک عمر معلمها زمان امتحان جای دانشآموزان را عوض کردند و برگه را از زیر دســت شاگردان متقلب کشــیدند، اما آزمونهــای مجــازی ضمن خدمت ثابت کردند که خودشــان هم گاهی با همین شیوه امتحانهایشانراازسرمیگذرانند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.