تأکید بر الزماالجرابودن فرمان رهبری انقالب

«شهروند» از آخرین گمانهزنیها در موضوع واگذاری بنگاههای اقتصادی ذیل نهادهای نظامی گزارش میدهد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

جعفرزاده ایمنآبادی: نمیتوان با لفظ عامالمنفعه کماکان در فعالیتهای اقتصادی حضور داشت حسینعلیحاجیدلیگانی:برخیپروژههابهدلیلحجمباالازعهدهبخشخصوصیبرنمیآیدونهادهاینظامیمجبوربهانجامآنهاهستند

آیت وکیلیان- شــهروند| موضــوع واگذاری بنگاههای اقتصــادی ذیل نهادهــای نظامی و برخی نهادهای دیگــر چون تأمین اجتماعی، بنیاد شــهید ...و همچنان با واکنشها و تعاریف متفاوتی از ســوی نمایندگان مجلــس و ســخنگویان نهادهای مذکور مواجه شــده اســت؛ زمانی که امیر حاتمی وزیر دفاع تأکید کرده بود که مقام معظم رهبری دستور دادهاند تا نهادهای نظامی فعالیتهای اقتصادی را ترک کنند، به دنبــال آن اظهارنظرها و گمانهزنیهــا در این مورد

ترین این اظهارنظرها اما از جدیبودن این فرآیند در میان نمایندگان مجلس رخ داده است. یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس هرگونه تفســیری از فرمان رهبری برای واگــذاری بنگاههای اقتصادی نیروهای نظامی را غیرقابل پذیرش دانسته و از ضرورت اجرای آن سخن گفته و اشاره کرده که پیام رهبری در این مورد صریح اســت. همزمان یک عضو دیگر کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این ادله که برخی پروژهها به دلیل حجم باال از عهده بخش خصوصیخارجاست،گفتهکهنیروهاینظامیباالجبار ورودمیکنندودرعینحالبهاینمسألهنیزاشارهکرده که فساد زمانی رخ میدهد که نهادهای نظامی رأسا به پروژههای اقتصادی وارد شــوند. یک عضو کمیسیون قضائی مجلس با الزماالجراخواندن دستور رهبری در موضوعواگذاریهاگفتهکهفعالیتهایاقتصادیسپاه عمرانیاستوایننهادفعالیتاقتصادیدیگریندارد.

فرمانرهبریمشخصاست یک نماینــده اصولگرای مجلس با اشــاره به برخی اظهاراتمبنیبرعامالمنفعهبودنفعالیتهایاقتصادی برخینیروهاینظامیگفت:نمیتوانبالفظعامالمنفعه کماکان در فعالیتهای اقتصادی حضور داشــت. فکر میکنمبرایاینگونهفعالیتهابایدازمقاممعظمرهبری مجوزجداگانهایدریافتشود.غالمعلیجعفرزاده،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفتوگوبااعتمادآنالیندرخصوصدستورمقاممعظم رهبری برای خروج نظامیها از فعالیتهای اقتصادی گفت:احتمالدارددرمقاطعیحسببرخیضرورتها، تصمیمهایی اتخاذ شود اما این نباید به یک رویه برای برخی نهادها و ارگانها تبدیل شــود. عضو فراکسیون مستقلینمجلسادامهداد:طبیعتادرمقطعیهستیم که تهدیدات دشمن، تهدیدات بسیار زیادی است و از طرف دیگر واحدهای نظامی و انتظامی امنیتی ما همه فکر و ذکرشان باید مشــغول حفظ و حراست از کشور در ارکان مختلف باشــد. جعفرزاده با بیان این موضوع که اگر واقعیت امر را بگویم، همین اتفاقات اخیر بیانگر این بود که یک خأل امنیتی در کشور اتفاق افتاده، تأکید کرد: این خأل حتما نشــأتگرفته از دلمشغولیهای دیگر اســت. او در ادامه با اشــاره به این مبحث که هر بخش و نهادی باید به کار و وظیفه خود مشغول باشد، بیان کرد: البته ایــن موضوع صرفا مخصوص نیروهای نظامی نیست، شما ببینید که وزارت آموزش و پرورش چه کار به کار پاالیشگاه دارد، تأمین اجتماعی چه کار به کار نفتکش دارد؟! این نشان میدهد که این بخشها از اهداف اصلــی که برای آنها متصــور بودهاند، فاصله گرفتهاند و باید به ســرمنزل اولیه خود بازگردند. این نماینده مجلس با تأکید براین موضوع که اعتقاد دارم نباید در فرمایش مقام معظم رهبری تفســیری اتفاق بیفتد، بیان کرد: اگر شــبههای هم وجود دارد، باید از خود ایشان استعالم شود، اما فرمان مقام معظم رهبری مطلق بوده است؛ خروج از بنگاهداری و کار اقتصادی. عضو فراکسیون مستقلین در پاســخ به این سوال که برخیمطرحمیکنندکهفعالیتهایعمرانیبافعالیت اقتصادی متفاوت است و برخی پروژههای عمرانی در توان بخش خصوصی نیســت، بیان کرد: هرجایی که سود، ضرر و ســودهی به دنبال آن باشد، طبیعتا بنگاه اقتصادی تعریف میشود و باید از آن مطابق فرمایش رهبری پرهیز کنیم. ایــن نماینده مجلس تأکید کرد: آن چیزی که ما از فرمایش ایشان متوجه میشویم، این است اما اگر چیزی که آقایان متوجه میشوند، برخالف ایناستبایدازرهبریاستعالمکنند. هرجانهادهاینظامیرأساکاراقتصادیانجام

دادند،فسادرخدادهاست یک نماینده اصولگرای مجلس نیز نظر متفاوتی در مورد موضوع واگذاریهــا دارد و میگوید: باید بدانید آنچه تا االن تهدید و ایراد بوده و مشکل به وجود آورده اســت، در این نوع پروژههایی که به صورت مشارکت با دولتبوده،دیدهنشدهاست.یکموردرانمیتوانیدپیدا کنید که در اینها فسادی بوده باشد. آنجاهایی فساد رخ داده که کارهای جدای از این پروژههای مشترک انجام شده یعنی نهادهای نظامی رأسا کاری را انجام دادهاند. حســینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با اعتمادآنالین تأکید دارد که برخی پروژهها به دلیل سنگینی و حجم باال از عهده بخش خصوصی برنمیآیــد و نهادهای نظامی مجبور به انجام آنها هســتند. عالوه برایــن، او عنوان کرد که پروژههایی موجب فساد میشود که نهادهای نظامی رأسا به آنها ورود میکنند اما در میان آنهایی که با دولت مشارکت میکنند، حتی یک نمونه هم پیدا نمیکنید کهموجبفسادشدهباشد.

سپاهفعالیتاقتصادیغیرعمرانیندارد

همزمان یک عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی ســپاه اثرگذاری خوبی داشته، گفته است: مجموع فعالیتهای اقتصادی که سپاه در سطح کشور دارد، اثربخشی خوبی داشته است امااکنونکهرهبریایندستوررادادهاند،طبیعتااجرای آن بر همه الزماالجراســت. چنین دستوری میتواند منجر به تقویت بخش خصوصی شــود و این بخش را فعالتر کند. محمدعلــی پورمختار با بیان اینکه خبر دســتور رهبری مبنی بر واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاهرامستقیمنشنیدم،افزود:طبیعتادستوربهاینکه نیروهایمسلحبایدازفعالیتهایاقتصادیخارجشوند؛ الزامیاست.االنایننیروبنیادتعاونهاییداردوازسوی دیگرقرارگاهسازندگیخاتماالنبیانیزهست.اودرهمین حالاظهارکرد:«مجموعفعالیتهایاقتصادیکهسپاه درسطحکشوردارد،اثربخشیخوبیداشتهاست.سپاه اجرایپروژههایبزرگیکهبخشخصوصیتواناجرای آن را نداشــته، برعهده گرفته اما اکنون که رهبری این دستور را دادهاند، طبیعتا بر همه الزماالجراست. چنین دستوریمیتواندمنجربهتقویتبخشخصوصیشود و این بخش را فعالتر کنــد.» پورمختار با بیان اینکه «آنچه االن بهعنوان دســتور رهبری بیان شده بحث کلیاست»گفت:«سپاهغیرازفعالیتعمرانی،فعالیت اقتصادی دیگری نداشته است. این نیرو فقط در حوزه فعالیتهای عمرانی و سازندگی فعال بوده و پروژههای بزرگی که بخش خصوصی قادر بــه اجرای آن نبوده را برعهده گرفته اســت. عالوه بر این طبق آمار، قرارگاه خاتم حــدود 03هزارمیلیارد تومــان از دولت طلبکار اســت که هیچ بخش خصوصی توان این کار را ندارد.» اودرپاسخبهاینسوالکهمنظورازبنگاههایاقتصادی سپاه که در دستور رهبری بر آن تأکید شده، چیست، گفت:«منظورازاینبنگاهها،فعالیتهایعمرانیسپاهو قرارگاهخاتماالنبیاست،چونسپاهغیرازاینفعالیتها، فعالیتاقتصادیدیگریندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.