هدف آمریکا از انتقال داعش به افغانستان توجیه حضور خود در منطقه است

Shahrvand Newspaper - - سیاست - رهبری|

پایگاه اطالعرســانی مقام معظم حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه با ابراز تأســف عمیق از کشتار مردم بیگناه در حوادث تروریســتی اخیر افغانستان، گفتند: هدف آمریکا از انتقال تروریستهای داعش به افغانستان، موجهکردن ادامه حضور خــود در منطقه و ایجاد امنیتبرایرژیمصهیونیستیاست.حضرتآیتاهلل خامنهای با اشاره به امضای داعش بر ترور صدها نفر از مردم در حوادث ماههای اخیر افغانستان، افزودند: همان دســتهایی که با ایجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلــم و جنایت علیه مردم در ســوریه و عراق قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق بهدنبال انتقال داعش به افغانســتان هستند و کشتارهای اخیر درواقع آغاز همین نقشــه است. رهبر معظم انقالب اسالمی افزودند: برای تروریستهای مورد حمایت آمریکا شیعه و سنی فرق نمیکند و مردم غیرنظامی اعم از شــیعه و سنی هدف آنها هستند. ایشان، مشغولســازی ملتهای منطقه به خود را سیاســت درجه اول امریکاییها دانستند و گفتند: آمریکا بهدنبال آن است که این منطقه روی خوش نبیند و دولتها و ملتهای منطقه به خود مشغول باشندتابهفکرمعارضهباعاملخبیثاستکباریعنی صهیونیسمنیفتند.حضرتآیتاهللخامنهایهدف بعدی آمریکا از ایجاد ناامنی را موجهکردن حضور خود در منطقه بیان کردنــد و افزودند: امریکاییها خود عامل اصلی ناامنی در افغانســتان هســتند و کشتارهاییکهبهاسممذهبدراینمنطقهازحدود بیستسالقبلانجامگرفت،مستقیمیاغیرمستقیم بوســیله عوامل آمریکا بود و اکنون نیز به دنبال آن هستندکهباایجادناامنی،حضورخودراتأمینکنند واهدافسیاسیواقتصادیشانراپیشببرند.رهبر انقالباسالمیگفتند:لعنتخدابراستکباروعوامل آنوبررژیمخبیثوجنایتکارصهیونیستیوآمریکا کهاینگونهمسلمانانرانابودمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.