کسی مانع سوال از رئیسجمهوری نشده است

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایسنا| رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره جلوگیری از طرح سوال از رئیسجمهوریدرموردموسساتمالیگفت:کسی مانع این سوال نشــده و گزارش مربوطه موسسات مالی در صحن مجلس مطرح شــده است. نصراهلل پژمانفر در تذکری به هیأترئیســه مجلس گفت: اگر اجازه طرح سوال0۸۱ نماینده از رئیسجمهوری درباره موسســات مالی داده میشــد، مشکالت از خیابانها ســر درنمیآورد. وی افزود: 0۸۱ نماینده، ۶ماهاینمسألهواینموضوعرامطرحکردندامااجازه نمیدهیم از مســیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سوال تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک اشکال اساسیاست.نمایندهمردممشهددرمجلسشورای اسالمی اضافه کرد: اگر مسیر بسته شود، مشکالت از جای دیگری بیرون میآید. گاهی جلوی ســوال را میگیریم و مشکالت از خیابانها سر درمیآورد. علیالریجانیرئیسمجلسشورایاسالمیدرپاسخ به این تذکر گفت: تعجب میکنم این را میگویید و عدم طرح سوال از رئیسجمهوری را عامل اغتشاش میدانید. سوال در مورد موسسات مالی مطرح بود و ما از قبل موضــوع را پیگیری کردیم. رئیس مجلس شورای اســالمی اضافه کرد: کسی مانع طرح سوال نیست،چراکاررابادستخودتانتضعیفمیکنید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.