سوال از مسئوالن حق نمایندگان است

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا| سخنگوی هیأترئیســه مجلس سوال از مســئوالن را حق نمایندگان دانست و درباره علت تعلل هیأترئیسه در اعالم وصول سوال نمایندگان از رئیسجمهــوری اعالم کرد کــه رئیس مجلس درحال حاضر معتقد است؛ با توجه به اینکه دولت گرفتارموضوعاتمختلفیاست،شایدبهترباشدکه این موضوع طرح سوال فعال معطل بماند یا به نوعی تعدیل شــود. بهروز نعمتی با اشاره به آخرین وضع رسیدگی به سوال خود و حدود 0۹نفر از نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری درباره وضع بازار ارز اعالم کرد: ابتدای هفته جاری نیز با رئیس مجلس در این رابطه بهطور مفصل صحبت کردم و قرار شــد آقای الریجانی مواردی را در این رابطه پیگیری کند. وی افزود: معتقدم این ســوال ما بسیار جدی و اساسی اســت و با توجه به فضای حاکم بر بازار ارز کشور در مدت اخیر، الزم است دولت این بازار را کنترل کند. نماینده اصولگــرای تهــران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: این درست نیست که هر روز بازار ارزیکقیمتداشتهباشدودولتهمخودرامسئول نداند.بنابراینفکرمیکنمآقایرئیسجمهوریباید دراینراستااقداماتالزمراانجامدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.