همه دستگاهها مکلف به اجرای دقیق مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه هستند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا| جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه دیروز به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیــای دریاچه ارومیه، گفت: همه دســتگاهها مکلف به اجــرای دقیــق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخطی کند، باید پاسخگو باشد. معاون اول رئیسجمهوری همچنین با اشاره به برخی گزارشها درباره فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که در مغایرت با برنامههای احیای دریاچه ارومیه هستند، افزود: سازمانحفاظتمحیطزیستهمدرمرحلهاحداث و هم در مرحله بهرهبرداری از واحدهای تولیدی باید نظارت داشته باشــد تا چنانچه عملکرد واحدهای تولیدی در مناطق غرب کشور که برخالف مصالح دریاچه ارومیه باشد، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شــود. وی همچنین با تأکید بر ضرورت بکارگیری روشهای نوین آبیاری که با بیشــترین بازدهی و صرفهجویی در منابع آب همراه است، خاطرنشان کرد: الزم اســت در حوضه دریاچه ارومیه مقرراتی وضع شــود تا پس از اســتفاده از روشهای آبیاری نوین، آب صرفهجوییشــده برای توسعه کشت و زراعت و توســعه مصرف مورد استفاده قرار نگیرد. جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست در تخصیص اعتبــارات نگاه ویژهای بــه طرحها و پروژههای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه داشــته باشدوحتیالمقدوراعتباراتاینطرحهارابااولویت تخصیصدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.