اگر درد امروز جامعه را ندانیم توان نسخهپیچی هم نداریم

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

جماران| یــادگار امام تأکید کــرد: اگر مخاطب را نشناسیم و درد امروز جامعه را ندانیم، توان نسخهپیچی برای او را نداریم. ممکن اســت مطالــب خوبی تولید کنیم ولی نتوانیــم توزیع کنیم، زیــرا «زبان مخاطب را نمیشناســیم» و «مطلب مطابق نیاز او نیســت.» حجتاالسالم سیدحسن خمینی در دیدار با رئیس و کارکنانسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمیدرحرمامام خمینی(ره)، با تبریک سالروز پیروزی انقالب اسالمی، این انقــالب را در زمره انقالبهــای فرهنگی جهان برشمرد و یادآور شد: در این انقالب هم پدیدآورندگان، هم شــعار و هم آرمانها فرهنگی بوده و برای حل یک معضل بزرگ فرهنگی در جهان آن روز قیام کرده است. سیدحسن خمینی در مورد راه حل مشکالت فرهنگی با تأکید بر اینکه انقالب ما یک انقالب فرهنگی است، گفت: حل مشکالت فرهنگی نیازمند توجه به سه نکته است؛نخستتولیدصحیحمحصولفرهنگی؛دومتوزیع صحیح آن و ســوم ایجاد تقاضای حقیقی در مخاطب. اگر به هرکدام از این موارد توجه نکنیم نتیجه مطلوب به دســت نمیآید. وی یادآور شــد: در حوزه فرهنگ انقالب کارهای بزرگی انجام شده است، اما باید بیش از این به مخاطب توجه کرد، زیرا اگر مخاطب را نشناسیم و درد امروز جامعه را ندانیم توان نسخهپیچی برای او را نخواهیمداشت.ویتأکیدکرد:برایپیشرفتفرهنگی در مرحله اول باید تولید کرد، اما در مرحله دوم مخاطب باید حاضر باشــد تا محصول را استفاده کند؛ گرچه در پزشکیممکناستبتوانیدبیماررابهزوربستریکنید اما در عرصه فرهنگ حتما باید مخاطب به سخن شما اعتماد کند. بنابراین، اگر خــدای ناکرده جایی اعتماد شکست، من هرچه بگویم شما کمتر گوش میکنید. یادگار امام «ایجاد تقاضا» را سومین حوزه مهم در کار فرهنگیذکرواظهارکرد:ممکناستمحصولراتولید و سادهسازی و از همه ابزار توزیع هم استفاده کنیم، اما مخاطب خودش را دردمند نداند. در همین زمینه یکی از کارهای معلمان اخالق این اســت که ایجاد تشنگی کنند. یکی از بزرگترین بحرانهای «زیاد گفتن» این است که در افراد احساس سیری کاذب پدید میآورد. خیلیوقتها مشــکل یک کار فرهنگی این است که ســخن را بیش از حد میگوییم. وی ادامه داد: دومین نکته در تقاضای محصول فرهنگی این است که توجه داشته باشیم اخالق نیاز درجه دوم انسانی است؛ کسی کهشکمشگرسنهاستاخالقنمیفهمدوحتیدزدی برای او تجویز میشود، بنابراین، مسائل فرهنگی بعد از تأمین نیازهای اولیه انسانی شکل میگیرد. اگر نتوانیم نیازهای اولیه مخاطب را فراهم کنیم، درد او آن چیزی نخواهد بود که ما برای آن درمان معرفی میکنیم. البته به این معنا نیســت که همه افراد در اوج فقر بیاخالقی میکنند، زیرا هر قاعدهای مســتثنا دارد. سیدحسن خمینی افزود: نکته بعدی برای اینکه بعضا تقاضا وجود ندارد این اســت که دنیای امروز دنیای پررقیبی است و فقطیکتولیدکنندهویکتوزیعکنندهدرمیاننیست واگر رقبایی پیدا شــدند که توانســتند راست یا دروغ، با تبلیغات دروغین یا به صحت، بازار را از شــما بگیرند، محصول شــما بیمشتری میشــود. وی گفت: تمایز دنیای معاصر با قبل این است که امروزه برای بیاخالقی فلسفهبافیشدهاست؛درگذشتهاگرفردیفسادداشت، میدانست که غلط است ولی میگفت غریزهام بر عقلم چیرگی پیدا کرد، اما امروز ممکن است فرد نپذیرد که آنچه انجام میدهد فاســد و غلط اســت. این امر باعث میشودکهتقاضایفردبرایمحصولفرهنگیکمشود یا از بین برود. یادگار امام تأکید کرد: البته شــک نکنید که اساسا نگهداشتهشدن دین به خاطر وجود شخص ما نیستوماباشیمیانباشیمدینواخالقحاضرومستمر است. وی یادآور شد: امروزه با کسانی مواجه هستیم که خودشان را فاسد نمیدانند و این موضوع کار را سخت میکند،زیراکسیکهخودشراگناهکارنمیداندباشما همدلینمیکند.بایدهنجارواقعیرادرمخاطبتبدیل بههنجارذهنیوناهنجاریعینیراتبدیلبهناهنجاری پذیرفتهشدهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.