کسی از گفتوگو فرار نمیکند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

اعتماد آنالین نوشــت: احمد ســالک عضو جامعه روحانیتمبارزاظهارکرد:اسالم،بسترگفتوگوراآماده کرده و مشــکلی در این خصوص وجود ندارد. نماینده اصفهان و عضــو جامعه روحانیت مبارز در پاســخ به اینکهآیاامکانگفتوگومیانجناحهایسیاسیبرسر مسائل اختالفی وجود دارد، گفت: گفتوگو در جهان و اسالم یک بحث بسیار زنده است که منطبق با تعقل و مطالب و منطق است. کسی از گفتوگو فرار نمیکند. وی تصریح کرد: بحثهای منطقی مطرح میشــود و آنچه مصالح اجتماع و جامعه است، پیگیری خواهد شــد. این نکته اصلی قضیه است. این نماینده مجلس افزود: بنابراین اسالم این بستر را آماده کرده و مشکلی هم نیست. باید شــرایط را دید که میتوانیم گفتوگو کنیمیانه.سالکدرپاسخبهاینسوالکهآیابستربرای گفتوگوی جناحها وجود دارد، گفت: ما میگوییم که همیشهبسترگفتوگوبازاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.