حجتاالسالم مهدی دانشمند به دلیل اعتراض به مداحان در کاشان ممنوعالمنبر شد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

فرارونوشت:رئیسادارهتبلیغاتاسالمیشهرستان کاشان از ممنوعالمنبرشــدن حجتاالسالم مهدی دانشمند در شهرستان کاشان خبر داد. حجتاالسالم عبدالصاحب حســینی گفت: حجتاالسالم مهدی دانشمند به دلیل توهین و جسارت به مداحان، هیأت مذهبی و روحانیت ســه عنصر موثــر در ترویج دین اسالم در آخرین جلسه دهه دوم محرم هیأت حضرت ابوالفضل(ع) گذر نو مدرسه امام کاشان، در شهرستان کاشــان ممنوعالمنبر شــد. وی با اشــاره به اینکه، حجتاالسالم مهدی دانشمند در این جلسه از مردم میخواهد دین خــود را از مداحان و روحانیت و هیأت مذهبی نگیرند، افزود: خطا و اشــتباه از هر انسانی به غیرمعصوم ســر میزند، اما اگر یک هیأت و یک مداح و یک روحانی تخلفی داشــت، نبایــد آن را از تریبون منبر به همه تعمیم داد. حجتاالسالم حسینی ادامه داد: روحانیت و ســازمان تبلیغات اسالمی نسبت به سخنانآقایدانشمنداعتراضخودرااعالمکردندواما ایشان اشتباه خود را نپذیرفت و اینبار در جلسهای در شهرستان آران و بیدگل باز هم همان حرفهای خود را تکرار کرد بهطوری که اینبار به مسئوالن و فرماندار مسئول شورای تأمین شهرستان شکایت شد و دستور منع منبر حجتاالســالم مهدی دانشــمند از سوی فرماندارودادستانکاشانصادرشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.