درصورتاثباتوقوعجرم،ازسویشاکیان سعیدطوسیحکمتبرئهاینفردردمیشود

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

دیدهبان ایران نوشت: پس انتشار حکم تبرئه سعید طوسی ، واکنشهای زیادی نسبت به این حکم به وجود آمد و عالوه بر کارشناسان اجتماعی، وکال و حقوقدانها هم نسبت به این موضوع از ابعاد مختلف توجه کردند. در تشریح حقوقی حکم سعید طوسی نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشــگاه، به خبرنگار دیدهبان ایران گفت: ما درخصوص حکم صادره از ســوی دادگاه برای این فرد (سعید طوسی) براساس قانون مجازات اسالمی نظر میدهیم. قانون در اینگونه موارد به صورت صفر یا صدعملمیکند.یعنیاگرتجاوزصورتگرفته،مطابق قوانینمجازاتاسالمینظرمیدهیموغیرازآن،ماچیز دیگری در قانون اساســی نداریم، اما این نداشتن بدین معنانیستکهقانوندرمقابلبسیاریازمسائلسکوت کند. در این شــرایط باید ابتدا به بررسی جرم بپردازیم اینکه آیا تجاوز صورت گرفته یا خیر، یک موضوع بحث حقوقی است. درصورت وقوع جرم، نمیتوانیم حکم بر تبرئه متهم بدهیم، بنابراین این حکم مورد نقد حقوقی قرار میگیرد. درصــورت اثبات وقوع جرم، از ســوی شاکیان سعید طوسی حکم تبرئه این فرد رد میشود ورأیدادگاهنیزبدویخواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.