حساسیتها روی خاتمی سیاسی است نه امنیتی

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

رویداد ۴2 نوشــت: علــی صوفی، دبیــرکل حزب پیشــروی اصالحات در گفتوگو با رویداد ۴2 درباره برداشــتن منع مالقات فرزندان مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت: زمزمههایی وجود داشت کهتاپایانسالاینمعضلحصرحلخواهدشدومسأله مورد اشاره نیز از نشانههای همان خبر است، البته پیش ازاینبحثرفعحصرخانمزهرارهنوردمطرحشدهبود، برای آقای کروبی هم که جهت دیدارها این اتفاق افتاده بود. در کل باید آن را به فــال نیک گرفت و خبر خوبی تلقی کرد. وی درباره دلیل این تصمیمگیری ابراز کرد: پیگیریهاومذاکراتیازسویبرخینمایندگانمجلس و فراکسیون امید و دولت روحانی صورت گرفته بود تا اینکاربهصورتهیجانیرویندهدوتدریجیوقطعی به تحقق برسد و تقریبا مسئوالن مرتبط به این نتیجه رسیدهاند که ادامه این وضع زیبنده نظام نیست. صوفی درباره احتمال خبر رفع ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمینیز،بیانکرد:رفعممنوعالتصویریآقایخاتمی بعید است، زیرا حساسیتی که در رابطه با ایشان وجود دارد، با مهندس موسوی و آقای کروبی فرق میکند. به عبارتی دیگر، درباره آقای خاتمی حساسیت سیاسی و نه امنیتی وجود دارد که آن هم به دلیل نقشــی که در حساسترین موقعیتهای کشور مانند انتخابات بروز داده، اســت. وی در ادامه افــزود: تصمیمگیران درباره ممنوعالتصویری آقای خاتمــی از این طریق درصدد بودند تا مانع فعالیت او شوند و آن را محدود سازند. البته شــاید دلیل دیگر هم این باشد که در صورتی که حصر برطرف شود و آقای خاتمی هم آزاد باشد، از نظر آنها این دو در کنار هم شاید مشکل ایجاد کنند. با این حال، به نظرمیرسدقضیهخیلیمرتبطنیستولیازاینجهت شــاید بتوان ارتباط داد که با حفظ ممنوعالتصویری خاتمی،اویااصالحطلباننتوانندبهرهسیاسیببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.