«نه»ی بیسابقه به کلیات بودجه چه معنایی داشت؟

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

انتخاب نوشــت: طیبنیا گفته؛ االن مــا به لحاظ اقتصادی- سیاسی در شرایطی نیستیم که صرفا روی گذران روزمره اقتصاد وقت بگذاریم و دعوای سیاســی کنیم.نیازبهاصالحاتجدیداریمدرحوزههدفمندی یارانه و حل مشکل معیشتی مردم، برنامهریزی جامع برای اشتغال، بهبود محیط کسبوکار... «نه» مجلس به کلیات الیحه بودجــه و انتقاد مخالفان از طیفهای مختلفسیاسیباگرایشهایمختلفاقتصادینشان داد که حتی نمایندگان مجلس هم متوجه شدهاند که ادامه روند گذشته و ادامه روزمرگی اقتصادی به جای برنامهریزی راه به جایی نخواهد برد و چیزی نیســت که حتی با انواع البیها و زدوبندهای سیاسی بتوان با آن کنار آمد. اینکه 02۱ نماینده با اهداف گوناگون با الیحهای که از دل دولت بیرون آمده و با انواع مالحظات در کمیســیون تلفیق جرح و تعدیلشــده مخالفت میکننــد، از نظر مــن اتفاق میمونی اســت. اگرچه تفاوت است بین آنکه میداند چه نمیخواهد و آنکه میداند چــه میخواهد. اقتصاد ایــران امروز نیازمند اصالحات جدی در حوزههای مختلف اســت که البته هزینه اجتماعی- سیاسی زیادی دارد اما هر میزان این اصالحات به تعویق بیفتد، هزینه انجام آن نیز بیشتر خواهد شد. به نظر نمیرسد هنوز اراده جدی از طرف دولتبرایاینکاروجودداشتهباشداماحداقلبهترین راهحل موقت برای بودجه ســال آینده این اســت که بودجه سه دوازدهمی بسته شود (حداقل برای سهماه اول سال آینده) تا برای موضوعات اساسی مثل قیمت حاملهای انرژی، هدفمندی یارانهها، انتشار اوراق ...و درزمانمناسبتصمیمگیریمنطقیواقتصادیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.