جواد ظریف: روی پفکنمکیها هم آرم استاندارد داریم

تکرار ادعاهای بیاساس ترامپ علیه ایران در دیدار با نمایندگان شورای امنیت

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

شــهروند_ جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، نمایشــگاه اخیر آمریــکا در دعــوت از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت برای بازدید از الشه موشکی که از یمن به عربستان سعودی شلیک شده است که با هدف اثبات به حمایت موشکی از انصاراهلل یمن انجام شد را با آرم حکشده بر روی پفک نمکی مقایسه کرد و نوشــت: «دوباره تالش کنید مدرک تولیدکنید!»

اتهام واردشــده به ایران مبنی بر اینکه موشک شلیکشده از سوی انصاراهلل یمن به ریاض، موشکی ایرانیبودهکهازسویتهراندراختیاراینگروهمبارز قرار گرفته بیش از دو ماه پیش مطرح شد. این اتهام که با همکاری عربستانسعودی و آمریکا وارد شده با هدف واردآوردن فشار بینالمللی بر روی ایران برای محدودکردن برنامه موشکیاش مطرح شد. آمریکا معتقد است که برنامه موشــکی ایران نیز جزیی از توافق هستهای است و ایران بدون توجه به این توافق با توسعه فعالیت موشــکی این توافق را نقض کرده اســت. ایران البته بر این عقیده اســت که براساس توافق هستهای و قطعنامه ،2231 هیچ منعی برای برنامه موشــکی ایران وجود ندارد؛ چراکه اساســا موشکهای ساخت ایران موشکهای بالستیکی که قابلیتحملکالهکهستهایراداراباشند،نیستند. آمریکا اما همچنان به تالش خود برای ایجاد اجماع جهانی علیه برنامه موشکی ادامه میدهد؛ هر چند این تالش تاکنون نتیجه عملی در پی نداشته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک ضیافت ناهار میزبان نمایندگان کشورهای عضو شورای سازمان ملل در کاخ سفید بود. وی در این نشست ایران را به انجام اقدامات بیثباتکننده در خاورمیانه متهم کرد و گفت: این گروه کار زیادی برای انجامدادن دارند ازجمله مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران، پایاندادن به جنگ ســوریه، مقابلهباتروریسموخلعهستهایکرهشمالی.

در این نشســت همچنین رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا و نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل حضور داشــتند. هیلی تالش کرد این نمایندگان را با نمایشدادن بقایای موشــکهایی که ادعا میکند توسط حوثیهای یمن به عربستان شلیک شده است، متقاعد کند که موشکها ساخت ایران بوده اســت. وی مدعی شد: این شواهد باز هم نشــان میدهد ایران تعهــدات بینالمللیاش را نادیده میگیــرد. اقدامات ایــران تهدیدی نهتنها برای همســایگانش بلکه برای تمام جهان شــد. رئیسجمهــوری آمریکا در ادامــه ادعاهای خود گفت: ســاعاتی پیش نمایندگان (شورای امنیت) موشکهایی را که ایران به شبهنظامیان متعهدش در یمن ارسال کرده بود، مشاهده کردند. بنابراین آنها موشکهای ایران را دیدهاند.

مقامات آمریکایی پیش از این نیز ادعا کردند ایران از حوثیهای یمن حمایت و تســلیحات برای آنها ارســال میکند. این ادعاها در حالی مطرح میشود که مقامات ایــران همواره تأکیــد میکنند تهران امکان ارسال موشک به یمن را ندارد و موشکهای شلیکشدهبهعربستانمتعلقبهحوثیهابودهاست.

نماینده آمریکا در ســازمان ملــل گفت که اقدام بینالمللی علیه برنامه موشــکی بالســتیک ایران میتواند رئیسجمهوری کشــورش را به ماندن در توافقهستهایمتقاعدکند.

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ســازمان ملل روز دوشنبه بقایای موشکهایی که ادعا میکند توسط حوثیهای یمن به عربســتان شلیک شــده را به همکاران خود در شورای امنیت سازمان ملل نشان داد. وی در تالش اســت ثابت کند که این موشکها ســاخت ایران بوده است. هیلی گفت که یک تالش جهانی و هماهنگ برای مجازات ایران به دلیل آنچه واشنگتن نقض قطعنامه شورای امنیت در خصوص موشکهای بالســتیک میخواند، میتواند ترامپ را متقاعد کند که ماندن در توافق هستهای با ایران منافعیدارد.

وی در ادامه ادعاهایش گفت: فرانسه نیز بهعنوان یکی از اعضای کلیدی در توافق هســتهای با ایران بهتازگی شــروع به انتقــاد از ایران بــه دلیل نقض قطعنامههای مربوط به موشکهای بالستیک کرده است.

نماینده آمریکا در ســازمان ملل پس از دیدارش با دیگر نمایندگان کشــورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در واشنگتن گفت: کار درحال پیشروی است. آنها سرانجام درحال درک کردن این هستند که اگر ما درباره این نقضها صحبت نکنیم، سپس آمریکاخواهدگفتکههمهچیزیکدروغاست.

واکنشظریف بهادعاهایضدایرانیاخیرترامپ وزیر امور خارجه در واکنش به ادعاهای ضدایرانی ترامپ که در ضیافت اخیر کاخ ســفید عنوان شده بود، متنــی را در صفحه توییتر خود منتشــر کرد. محمدجواد ظریف در توییت تازه خود نوشــت: در بخش خبرهای جعلی، ترامپ و همدستانش تالش میکنند روایتی ایرانهراســانه در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد ایجاد کننــد، آن هم از طریق برگزاری ضیافت و ارایه مدارک جعلی که توسط یک همسایه درحال جنگ تولید شده و تنها برای همان همسایهمستأصلوهمدستانشدرارتکابجنایات جنگی قابل باور اســت. ظریف همچنین به نمایش بقایای موشک شلیک شده به عربستان نیز واکنشی توییتری داشت و نوشــت: «مدتی قبل، آمریکا یک موشک ایرانی ارایه شده توسط سعودیها را نمایش داد. باید به آنها گفته شــده باشــد موشکی که در آسمانتوسطپاتریوتنابودشدهکامالسالمبهزمین فرود نمیآید. لذا اینبار قطعاتی از موشــک را نشان دادند ولی با آرم موسسه استاندارد ایران که ما روی بستههای غذایی به کار میبریم. دوباره تالش کنید مدرکتولیدکنید.»

همزمانبارویپردهرفتنایننمایشدرواشنگتن، وزیرخارجهانگلیسدرسخنانیضمناعالمنزدیکی دیدگاههایلندنوعربستاندرخصوصفعالیتهای منطقهای ایران گفت: «الزم است که در قبال ایران صریح و سخت باشیم. غیرقابل پذیرش است که آنها درخصوص استفاده حوثیهای یمن از موشک علیه عربستان تجاهل کنند. این یک سیاست فاجعهآمیز است که دنبال میکنند. وزیر امور خارجه انگلیس درادامهادعایمقاماتآمریکاییوعربستانیراتکرار کرد که ادعا میکنند موشــکهایی که حوثیها به عربستان شلیک کردهاند، ساخت ایران بوده است. وی در پاســخ به ســوالی درباره نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس درباره آنچه نفود ایران در منطقه میخوانند و به عالوه توافق هستهای گفت:دراینجادومسألهمجزاوجوددارد.یکیتوافق هستهای با ایران که هدف آن جلوگیری از دستیابی این کشــور به تسلیحات هســتهای و موشکهای هستهایاستکهمیتواندخساراتفاجعهآمیزبهبار بیاورد. هیچکس نمیخواهد شاهد این مسأله باشد. حتی دونالد ترامپ نیز خواستار ایران مجهز به سالح هستهاینیست.وزیرامورخارجهانگلیستأکیدکرد: توافقهستهایباوجودنواقصوکاستیهایشراهی برای جلوگیری از این مســأله است. موضوع حیاتی این است که اطمینان حاصل شود که ایران به توافق پایبند است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درحال حاضرتأییدمیکندکهایرانبهتعهداتشعملکرده و این خوب است. جانسون در پاسخ به این سوال که آیا لندن برخالف آمریکا از توافق هستهای حمایت میکند؟گفت:بله،ماحمایتمیکنیمامابایدبگویم کهآمریکانیزازتوافقپشتیبانیمیکند.دونالدترامپ این توافق را لغو نکرده اســت. او میخواهد کاری را انجام دهد که ما همچنین با دوستان سعودیمان بر سر آن اتفاق نظر داریم و آن این است که ایران بهطور همزمان (با برجام) اقداماتی در منطقه انجام میدهد کهخوبنیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.