آمریکا نسبت به وقوع درگیری میان ایران و عربستان نگران است

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

رئیس ســازمان ســیا با طرح ادعاهایی علیه کشــورمان گفت: تهدید غیرهستهای ایران یک چالشبسیارجدیبرایثباتخاورمیانهاست.

به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، رئیس سازمان اطالعــات مرکزی آمریکا(ســیا) در گفتوگو با شبکه بیبیسی و بیان سخنانی خصمانه مدعی شد: امیدواریم که جهان در درک این موضوع به مابپیونددکهتهدیدغیرهستهایایرانیکچالش بسیار جدی برای ثبات منطقه خاورمیانه است و مقامات این کشــور باید بدانند که آمریکا تهدید منافعخوددرخاورمیانهراتحملنخواهدکرد.

وی در ادامــه گفت: ما مســئولیت داریم که آنها را عقب برانیم. وی با بیــان اینکه «آمریکا نسبت به وقوع درگیری میان ایران و عربستان نگران اســت»، گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق نمیافتد و راهش این است که مردم ایران باید بفهمند چنین اتفاقی به نفع آنها نیســت. اعتراضهای اخیر در این کشــور نشــان میدهد که مردم ایران متوجه شدهاند این ماجراجوییها هزینههای هنگفتی برایشان داشته است و منطقی نیست. رئیس سیا افزود: تاریخ مردم ایران همراه بــا درک عمیقی از این بوده اســت که چگونه در جهان موفقیتآمیز باشــند. ما امیدواریم که ایرانیها قیام کنند و بفهمند که فرســتادن نیروهای نیابتی و تالش برای خرابکاری به نفع کشورشــان نیســت. ما اطمینــان داریم که مــردم ایران ایــن نکته را میفهمند و امیدواریم که رهبرانشــان هم این موضوع را بپذیرند. وی در ادامه گفت که نگران میزان نفوذ ایران در ســوریه و منطقه اســت و درپاسخ به این ســوال که آیا آمریکا شیوهها و ابزارهایی برای مقابله با این نفوذ دارد، گفت که بلهاماجزییاتیارایهنکرد.پمپئوکهسالگذشته در این پست منصوب شد، درباره نامهای که برای سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس ایران نوشــته بود، گفت: من میخواستم پیام روشنی به قاسم ســلیمانی بفرستم که آمریکا، غرب، بریتانیا و دیگران در ایــن منطقه دارای منافعی هستند و باید متوجه باشد که حمله به این منافع با مقابله بهمثل روبهرو خواهد شــد. اینکه ایرانیها بخواهند به منافع آمریکا ضربه بزنند، برای ما تحملکردنی نیست. وی ارسال این نامه به ســردار ســلیمانی را در ماه دسامبر 2017 فاش کرده بــود. رئیس ســیا در ادامه ادعاهایش افزود: ما شاهد بودیم که ایرانیها به واسطه نیروهای نیابتی خود در یمن به عربستان موشــک شــلیک میکنند و تالش کردند در بخشهای دیگری از خاورمیانه کار مشــابهی انجامدهند.اینغیرقابلتحملاست.

مقامــات آمریکایــی درحالــی ایــران را به بیثباتکردن منطقه و ارسال سالحها به برخی گروههــا در منطقــه، ازجملــه حوثیها متهم میکنند که واقعیت نشان میدهد سیاستهای مداخلهجویانه و جنگطلبانه آمریکا و متحدان منطقهایاشدرخاورمیانهعاملاصلیاختالفات و درنتیجه جنگ و ناآرامی در این منطقه اســت اما این کشورها همواره تالش میکنند تا با طرح ادعاهای بیاســاس خود علیه کشورمان توجه جامعه بینالملل را از این حقایق منحرف کنند و ایرانرامقصرجلوهدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.