پوتین اصل نامه «اسکار شیندلر» را به نتانیاهو هدیه کرد

Shahrvand Newspaper - - جـهـان - ایســنا|

رئیسجمهــوری روســیه در جریان گفتوگوهایش با نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی اصل نامه «اسکار شیندلر» از اعضای حزب نازی را که گفته میشــود باعث نجات هزاران یهودی در دوران جنگدومجهانیشد،بهنتانیاهوداد.بنیامیننتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر کاری خود به مســکو با والدیمیر پوتین، رئیسجمهوری روســیه دیدار کرد و درباره مسائل مختلف منطقهای ازجملهاوضاعدرایران،سوریهولبنانباویبهگفتوگو پرداخــت. آنا جاناتــان لئوس، ســخنگوی نتانیاهو گفت: «پس از دیدار میان نخســتوزیر اســراییل و رئیسجمهوری روسیه پوتین هدیهای به نتانیاهو داد. این هدیه اصل نامه اسکار شیندلر به همسرش بود.» وی گفت: «نخستوزیر اسراییل بابت این هدیه بسیار خوشحال شد.» اسکار شــیندلر یکی از اعضای حزب نازی آلمان هیتلری بود که در دوران جنگ دوم جهانی بیش از هزار یهودی را با عنوان اســتخدام در کارخانه لهستانی خود از دســت نازیها نجات داد. در جریان دیدار نتانیاهو با پوتین، نخستوزیر اسراییل گفت که تلآویو هرگز حضور شــوروی را در شکست نیروهای نــازی در خالل جنــگ دوم جهانی از یــاد نمیبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.