کنفرانس صلح سوریه در روسیه آغاز شد

مخالفان در اعتراض به نصب پرچمهای دولت سوریه از فرودگاه بازگشتند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

شهروند| کنفرانــس صلح ســوریه، دیروز در ســوچی روســیه درحالی کار خود را آغاز کرد که برخی از مخالفان بشار اسد، از ترک فرودگاه و ورود به این کنفرانس خودداری کردند. روسیه، میزبان این کنفرانس بینالمللی اســت و امیدوار اســت که این گفتوگوها ســرانجام منجر به توافق بر سر پیشنویس قانون اساسی ســوریه، آنهم پس از حدود 7سال جنگ داخلی در این کشور شود.

با این حال اما، این کنفرانس که در مسکو برگزار میشود، توســط رهبران مخالف دولت آقای اسد تحریم شده است. مسکو، شــریک و متحد اصلی رئیسجمهوری سوریه اســت و حاال نقش واسطه این صلح را بازی میکند.

ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سهشنبه برای بازگشایی این کنفرانس تالش کرد. الوروف ابتدا از ایران، ترکیه و ســازمان ملل برای فراهمکردن فرصت این کنفرانس تشــکر کرد. او بیانیهای از والدیمیــر پوتین را خواند که میگفت، امروز شرایط برای گشودن صفحه جدیدی در تاریخ سوریهفراهماست.

آقــای پوتین دراین پیــام تأکید کــرد: «مردم ســوریه خود سرنوشتشــان را تعییــن خواهند کرد. رئیسجمهوری روســیه تأکید کرد، مسکو با همکاری شرکایش در روند آســتانه یعنی آنکارا، تهران و کشــورهای عربی تاثیرگذار و کشورهای همجوار سوریه تا حد امکان تالش کرد تا مشارکت گســتردهتر در کنفرانس را تضمین کند.» پوتین اظهار داشت، هدف این کنفرانس یکیکردن ملت سوریه بعد از هفتســال بحران مسلحانه است که جان هزاران تن را گرفت و میلیونهــا تن را آواره کرد.

پوتین در این پیام یادآور شــد؛ شرایط امروز در سایه اتفاقات مثبت برای گشودن صفحهای جدید فراهم است و ما نیاز به مذاکره فعال سوریها داریم که دستیابی به راهحل سیاســی فراگیر با حضور سازمان ملل و براساس قطعنامههای شورای امنیت و در وهله نخست قطعنامه ۴۵22 کمک کند.

با اینحال، برخی از نمایندگان با شنیدن این پیام پوتین برخواستند و او را به باد طعنه گرفتند و مسکو را به کشتن غیرنظامیان در سوریه با حمالت هوایی متهمکردند.

این اتفاق در تلویزیون روسیه نشان داده شد که دو نیروی امنیتی تالش میکردند مردی را که در میان ناظران، به ســخنان الوروف اعتراض میکرد را ساکت کنند. برخی دیگر نیز فریاد سر میدادند و از روسیه حمایت میکردند. الوروف نیز که عصبانی به نظر میرســید، از آنها خواســت تا اجازه دهند سخنانشرابهپایانبرساند.

مداخله روســیه در جنگ داخلی ســوریه در 03ســپتامبر 201۵ شــروع شــد. این مداخله شامل حمله هوایی روســیه علیه داعش و دیگر دشمنان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد بود.

روشن نیست که چرا روسیه تنها در ۵102، یعنی تقریبا ۴ســال بعد از شروع جنگ ســوریه، زمانی که حــدود ۵7درصد خاک این کشــور در اختیار شورشیان مسلح بود، وارد عمل شد. برخی معتقدند که استقرار نیروی زمینی و هوایی روسیه در سوریه در پیامد اقدامات دولت اوباما در قبال روسیه، بهویژه رویکرد تهاجمی ناتو در مرزهای غربی روسیه انجام گرفت. عمده هدف کنفرانس سوچی تدوین قانون اساسی جدید ســوریه است. هیأت سازمان ملل بر تشکیل کمیته مامور تدوین قانون اساسی جدید ســوریه متمرکز خواهد بود. درجلســه افتتاحیه همچنیناعضایهیأترئیسهنشستوکمیتههای فرعی معرفی شدند. وزارت خارجه ترکیه نیز اعالم کرد که هیأت این کشــور به نمایندگی از مخالفان سوری در نشست سوچی حاضر شده است. با وجود حمایت سازمان ملل از نشست سوچی، این نشست از ســوی «هیأت عالی مذاکرات» کــه بزرگترین گروه مخالفان سوری محســوب میشود، تحریم شده اســت. یک گروه از مخالفان مسلح سوریه که از ترکیه به سوچی پرواز کرده بودند، حاضر به خروج از فرودگاه نشــدند، تا زمانی که پرچمهای دولت ســوریه و ســایر عالیم مربوط به آن، از کنفرانس حذف شد.

«احمد البوری»، یکی از کسانی که در مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان شرکت کرده بود، گفت: «ما به ترکیه بازمیگردیم. هــر اتفاقی میخواهد بیفتد. ما به ســوچی وارد نمیشــویم. مــا به آنها (روســیه) شــرایطمان را گفته بودیم و تذکر داده بودیم که باید همه عالیم و پرچمهای نمایندگان سوریه را حذف کنند.»

«محمد عدنان» روزنامهنگار و عضو اپوزیسیون ســوریه که در ترکیه مستقر اســت، میگوید که حدود 07نفر از این گروه در فرودگاه حضور داشتند ومنتظرهواپیماییبرایبازگشتبهآنکارابودند.

سفارت آمریکا در مسکو نیز اعالم کرد، واشنگتن در کنفرانس سوچی شــرکت نخواهد کرد و برای تصمیم هیــأت مذاکــرات مخالفان ســوریه که مشــارکت در کنفرانس را رد کردند، احترام قایل است.

کشورهایی ازجمله آمریکا، انگلیس و فرانسه در این کنفرانس حضور ندارند؛ چراکه معتقدند دولت سوریه رفتار مناسبی در قبال مخالفان خود ندارد. این کشورها، از یک پروسه صلح مستقل در سازمان ملل حمایت میکنند که تاکنون نتوانسته منازعات را به پایان برساند. دور آخر مذاکرات صلح سازمان ملل، هفته گذشته در وین اتریش برگزار شد.

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه نسبت به موفقیت کنفرانس ابراز تردید کرده بهخصوص که مدعی شد؛ گروه اصلی سوریه یعنی هیأت مذاکرات مخالفان سوریه در این نشست غایب است.

در این راستا سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز از حضورنیافتن این کشور در کنفرانس سوچی خبر داد. مارتین لونگدین، نماینده انگلیس نیز در توییتر نوشت؛انگلیسدرکنفرانسسوچیشرکتنخواهد کرد و از روسیه میخواهد از نفوذش برای قانعکردن نظام ســوریه برای تغییر رویهاش اســتفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.